آنچه زن را هلاک میکند

آنچه زن را هلاک میکند (خودشناسی جاوید) مقاله 13 – استاد علی اکبر خانجانی

آنچه که زن را هلاک می کند 0خودشناسی جاوید) مقاله 13

*آنچه زن را نازن می کند ناز او در قبال شوهر است .

*آنچه که زن را ناز دار می کند بی وفائی است .

*آنچه که زن را بی وفا می کند هرزگی اوست .

*آنچه که زن را حق نشناس می کند بولهوسی اوست .

*آنچه که زن را بولهوس می کند فقدان مرد یا شوهری مؤمن است که تحت ولایت آنها باشد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه