آیا باید با عشق ازدواج کرد یا منطق

۱۳۹۸-۱۰-۸ ۰۵:۰۵:۱۰ +۰۰:۰۰۸ دی ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|64 Comments
آیا باید با عشق زندگی کرد یا منطق . مقاله ۳۳( خودشناسی جنسی )

آیاباید باعشق ازدواج کرد یا بامنطق ؟ ( خودشناسی جنسی )مقاله شماره ۳۳


آنان که با عشق ازدواج کرده اند پشیمانند ھمانطور آنان ھم که با منطق ازدواج کرده اند . که البته منظوراز منطق ھمان پول است .

چون امروزه حرف منطقی حرفی را گویند که « حسابی » باشد .

عشق برترین منطق است منطق دل ! والدینی که با عشق ازدواج کرده اند فرزندانشان را از ازدواج عاشقانه منع میکنند و آنان که با منطق (پول) ازدواج کرده اند نیز فرزندان خود را از ازدواج منطقی منع میکنند .

بچه ھای بیچاره زباله دان ناکامی ھای والدین ھستند .

و اما وضعی فجیع تر از این ان است که می خواھند ازدواج ھم عاشقانه باشد و ھم منطقی ( پول ) .

چنین فکر به اصطلاح معتدلی ناممکن است زیرا آدم پولدار بسیار بعید است که عاشق شود و اگر ھم بشود عشقش را پول می خورد مگر اینکه پول را به پای عشق قربانی کند .

عشق و پول یک جا جمع نمی شود. برای ھر جوانی این یک مسئله سرنوشت ساز در سرآغاز زندگی است و براستی انتخاب بین حق و باطل است .

و بدترین انتخابھا ھمان روش متوسط و مخلوط و التقاطی است زیرا اصلاً انتخابی نیست .

زیراھرگز نمی توان بین حق و باطل ، مخلوطی بدست آورد زیرا شرک ذاتاً باطل و محال است .

آنکه مستقیماً و علناً پول را انتخاب میکند خیلی سریعتر به غایت و نادرست بودن انتخابش می رسد و لذا امکان توبه ویا تغییر انتخاب دارد . این را نیز بگوییم که ازدواج عاشقانه ای که بر حقوق اخلاقی باشد و حدود الهی رعایت شود تنھا ازدواج سعادتمند میباشد و لاغیر .

تھمت به عشق ، تهمت به بزرگترین لطف خدا به انسان است و عذاب دارد .⁦


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _جلد اول _ فلسفه آدم و حوا
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

ثبت ديدگاه