اخطار : “ويروس واقعي کامپيوتر کاربران را نابود میکند”

? اخطار : ویروس واقعی کامپیوتر « کاربران را نابود می کند »⁦▫️⁩ خودشناسی ارتباطی▪️⁩ مقاله شماره ۱۳

آنچه که معروف به ویروس رایانه ای است یک نام کاملاً مجازی و نامربوط و غیر علمی است. یک نام باصطلاح استعاره ای و شاعرانه می باشد .

این ویروس عملاً جنگ آدم ھا به واسطه کامپیوتر است جنگ اطلاعات است در اینجا کامپیوتر یک سلاح است .

این ویروس در واقع خود آدمھا ھستند و ھمه کسانی که با رایانه زیاد سروکار دارند دیر یا زود تبدیل به یک ویروس جدید می شوند بنابراین به تعداد کابران رایانه می تواند ویروس باشد و بسرعت به چنین وضعی دچار خواھیم شد و آنگاه دیوانه خانه بزرگ تکنولوژی به تمام معنا خودنمائی می کند که واقعاً آخرالزمان عصر مدرنیزم خواھد بود که آغاز شده است و ھیچکس را یارای پیشگیری از آن نیست .

این نبرد تکنولوژی با صاحبش می باشد . مخلوقی که بجان خالقش افتاده است .

و اما بدتر از این ویروس ، ویروس دیگری است که از کامپیوتر ساطع می شود که میتوان آنرا واقعاً ویروس کامپیوتری نامید که مختص خود دستگاه است و ربطی به کابران ندارد بلکه کاربران را موجب تهاجم وجودی قرار می دھد و مولد انواع امراض عصبی و روانی ویژه ای می شود که سابقه نداشته است ولی ما بعنوان درمانگر چندین مورد از این نوع را در کودکان و نوجوانان کشف کرده و خوشبختانه درمان نمودیم که درمانش جز ترک کامپیوتر نبود .

این ویروس که در واقع بصورت تشعشع و امواج و سوخت مواد نرم افزار به سیستم عصبی و مغز میرسد موجب خنگی ، سرگیجه ، رفتارھای تیک مانند ، تھوع وسپس ھذیان ، غش وحالت کوما خودنمائی میکند .

چند موردی که به تور ما خوردند و نجات یافتند در جریان روتین روانپزشکی بسوی تیمارستان و نابودی کامل روان به پیش می رفتند بی کمترین تشخیصی .

به والدین خیلی مدرن اخطار می دھیم که به قیمت پست مدرن شدن و نابغه شدن فرزندان خود ، آنان را نابود نکنند بی زحمت .

حالا بھتر می توانید از ما بپرسید که : پس چرا شما با رایانه پیام رسانی می کنید ؟
پاسخ ما : بدلیل اینکه شما را بیدار کنیم چون جز در رایانه قابل دسترس نیستید

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالاتی دیگر از خودشناسی ارتباطی: تلوزیون یا گوساله سامریمکتب هو

ثبت ديدگاه