ارض ملکوت و فرج امام زمان عج

۱۳۹۹-۶-۲۶ ۲۰:۳۸:۳۴ +۰۰:۰۰۲۶ شهریور ۱۳۹۹|آخرالزمان, آخرالزمان شناسی|بدون ديدگاه
استادعلی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان عج

۴ -امروزه شاھدیم که ھمه اھالی شهرھای بزرگ صنعتی دارای این آرزو و آرمان ھستند که به اندازه کافی پول ذخیره کنند که چند صباحی را در آخر عمرشان در آغوش طبیعت بیارامند ولی بندرت چنین آرمانی محقق می شود.

معمولاً ھمه ویلاھا و کاخهائی که در آغوش طبیعت به ثروت مستکبرین شهرنشین ساخته می شود محل زندگی فقراء و کارگران و مطرودین و سرایداران می شود که دارای حداقل ایمان و معنویت ھستند.

و صاحبان این کاخها فقط در ایام تعطیلی امکان زندگی در طبیعت را دارند آنهم بقوت تخدیر و مستی و فسق و فجور در حصار سنگها و مبلمان و در محاصره شیاطین آریلی ماھواره ھا!

فاصله این کاخها از طبیعتی که در آن بنا شده اند بسیار بیشتر از فاصله شهرھای صنعتی از طبیعت است.

زیرا این کاخها عصاره تکنولوژی پرستی و کفر و زیاده خواھی و استکبار آنهاست.


کتاب ارض ملکوت و فرج امام زمان عج

کتابهای دیگری در مورد آخرالزمان : کتاب آخرالزمان خانواده کتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه