استعدادهای آخرالزمانی

۱۳۹۸-۱۲-۲۴ ۱۹:۵۵:۳۷ +۰۰:۰۰۲۴ اسفند ۱۳۹۸|آخرالزمان, گزیده ای از آثار|113 Comments
آخرالزمان

١٢ -یک انسان چهل ساله شهری در عصر ما به اندازه چند برابر کل بشریت در طی ھزاره ھا دارای اطلاعات و معلومات است ولی این انسان به اندازه یک انسان بیست ساله ده قرن پیش ھم زندگی را درک و احساس نمی کند و به تنهایی از پس حیات فردی خودش ھم بر نمی آید .

انسان مدرن ھزاران بار دریوزه تر و ناتوانتر از آن ھزاران سال پیش است در حیات روزمره و غریزی خویش .

و به تنهایی ھیچ است و نابوده و این شاید مهمترین معنای انسان متمدن به معنای انسان جمعی و متراکم باشد .

از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابها و سخنرانی ها در موضوع آخرالزمان : سخنرانی آخرالزمانکتاب آخرالزمان خانوادهدعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه