اصول سلامتی

۱۳۹۸-۸-۱ ۰۸:۳۶:۳۵ +۰۰:۰۰۳۰ مهر ۱۳۹۸|عمومی, گزیده ای از آثار|16 Comments

اصول سلامتی از کتاب خلقت دوباره اثر استاد خانجانی


۱_ با راستگویی و بی ریایی به سلامت روان می رسی .

۲_ با غلبه بر آرزوهایت به سلامت اعصاب می رسی .

۳_ با غلبه بر نخوت و غرورت به سلامت دل می رسی .

۴_ با کم خوری به سلامت خون می رسی که سلامت حیات است .

۵_ با سخاوت به سلامت دستانت می رسی .

۶_ با قطع رابطه کردن از ریاکاران به سلامت پاهایت می رسی .

۷_ با چشم فرو بستن از مال مردم به سلامت چشم می رسی .

۸_ با گوش فرو بستن از حرف مردم به سلامت گوش می رسی .


۹_با پذیرش تنهایی و صبر به سلامت عقل می رسی .

۱۰_ با غلبه بر حسد خویش به سلامت وجدان می رسی

۱۱_ با غلبه کردن بر توقع از عزیزان به سلامت عاطفه می رسی .

۱۲_ با پذیرش زندگی ساده به سلامت شغل می رسی .

۱۳_ با عمل کردن به عقل به سلامت علم می رسی .

۱۴_ در دوستی با مخلصان و فرزانگان به سلامت جمال می رسی که سلامت کل وجود است.
۱۵_ در دوست داشتن فقرا به سلامت دین می رسی .

۱۶_ با عقل به دین می رسی و در دین به سلامتی می رسی و در سلامت به معرفت می رسی و در معرفت به حکمت می رسی و در حکمت به کرامت می رسی و در کرامت به شفاعت می رسی و در شفاعت به وحدت می رسی و در وحدت خدا را می یابی و کامل می شوی . و این هشت درجه بهشت است و هشت مقام سلامت .

ثبت ديدگاه