امام زمان کیست؟

۱۳۹۹-۱-۲۴ ۰۸:۳۶:۲۵ +۰۰:۰۰۲۴ فروردین ۱۳۹۹|امام شناسی, ظهور|بدون ديدگاه
امام زمان
استاد علی اکبر خانجانی

(نجات) امام زمان کیست؟

۱۸ – “نجات” یک مدینه فاضله و بهشت تصویری در ذھن فرد نیست.

یک ایدئولوژی دینی یا فلسفی ھم نیست بلکه رھائی از ذھن و احساس و امیال و اھداف و بستگی ھا و عواطف و عشق و نفرتهاست. آدمی تا بواسطه خود شناسی به حداقل بن بست با تمامیت خود نرسیده باشد عطش نجات را ندارد و لذا ھیچ ناجی قادربه نجات او نیست.

١٩ – نجات یعنی نجات از ھسته مرکزی ارادۀ خویشتن . و عشق به نجات عشق به کسی است که تو را از تو بستاند و از شرت برھاند .

٢٠ – نجات به معنای نجات از یک بیماری یا گرفتاری و ناکامی نیست .

نجات از چیزی در بیرون نیست بلکه نجات از خود خویشتن است .

آدمی تا به مرگ خویشتن به تمام و کمال راضی نشده باشد طالب نجات نیست و پذیرای نجات ھم نیست یعنی استحقاق درک و تصدیق ناجی را ندارد .

٢١ – اراده به نجات خویشتن و عطش پیدا کردن ناجی برخاسته از عطش مرگ و وسوسۀ خودکشی در بشر است.

بندهائی از کتاب امام زمان کیست اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهائی دیگر درباره امام : خضرنامهارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

ثبت ديدگاه