امراض

۱۳۹۸-۱۲-۱۱ ۰۷:۰۴:۴۱ +۰۰:۰۰۱۱ اسفند ۱۳۹۸|بهداشت و درمان, گزیده ای از آثار|بدون ديدگاه
استاد علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

۲۱٣ – علاج ھر مرضی در خود – شناسی است و آنکه از شناخت خویش بیزارست علاجی جز مرگ ندارد .

۳۵٧ – حاذق ترین طبیب خود مرض است .

۳۵٨ – طبیب بی ایمان امراض را تقویت و منتشر می کند .

۶٠٠ -فقر و بیماری و بی کسی سه رحمت خاص خدا بر اھل معرفت نفس است .

۷۳٠ – سر منشأ عذاب ھا و بیماری ھا و گرفتاری ھا ھمه از خود – خواری است .

۷٨٧ – اھل ایمان از ھمه فساد و امراض و خطرات بیرون که کافران گرفتارش ھستند مصون است .

۸١٣ – منشأ ھر رنج و مرضی ، جهل نسبت به خویش است .

۱۳۷۵ – کفر و نفاق لاعلاج ترین امراضی ھستند که جز خدا طبیبی ندارد .

١٣٧۶ – در طب کفر امراض کوچک با امراض بزرگ معالجه می شوند .

١٣٧٨ُ – مسری ترین مرض ، جنون است که ویروس آن غرور می باشد که از خود توست .

١٣٧٩ – ھر مرضی که مبتلا می شوی نیاز وجود توست و ویروس یا میکروبش را از بیرون تأمین می کنی اگر دروجود خودت وسیله اش فراھم نباشد . پس سرایت بیماری از کسی به کس دیگر یک دروغ است .

۱٩١۶ – برخی از امراض جز با حذف خود مرض علاجی ندارند از آن جمله اند : ربا ، قمار ، مستی ، زنا و تهمت .

جملاتی از کتاب حق الیقین اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای صوتی استاد در یوتیوب : استاد علی اکبر خانجانی khanjanybooks

ثبت ديدگاه