انتظارات والدین نسبت به فرزندان

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

انتظارات والدین نسبت به فرزندان (خودشناسی جنسی) مقاله ۲۳

انتظار والدین از فرزندانشان در ھمه جای زمین و زمان اینست که آرمانھای تحقق نیافته و ناکامشان را دروجود فرزندان محقق نمایند.

و اینست فرزندان خوب و خلف.

و اما فرزندان بر دو نوعند : خلف و ناخلف یعنی مرید و یاغی.

یعنی فرزندانی که به انتظارات والدین کمابیش پاسخگویند و یا تظاھر به این امر می کنند و فرزندانی که بدنبال آرمانھا و افکار خود ھستند .

وعجیب اینکه نھایتاً فرزندان مرید مورد انکار و انزجار والدین قرار می گیرند و فرزندان یاغی موردستایش والدین واقع می شوند .

این چه ّسری است ؟ به ھرحال رعایت حداقل ادب و حرمت نسبت به والدین از قلمرو این تقسیم بندی خارج است و مسئله رعایت یا عدم رعایت آرمان والدین می باشد.

والدین پرستی به لحاظ دینی ھمان نژاد پرستی به مثابه اساس کفر است یعنی ھمان کفری که بدست ابراھیم ذبح شد .

ھمانطور که فرزند پرستی .

ھمانطور که رضای والدین را ملاک زندگی قراردادن کفر است و نیزرضایت فرزندان را ملاک قرار دادن .

این ھر دو در نقطه مقابل خداپرستی قرار دارد و این است که نتیجه نھایی این مریدی یا یاغیگری فرزندان برای والدین به طرز اعجاب آوری وارونه از آب در می آید .

یعنی نھایتاً فرزند یاغی مورد تصدیق و محبوبیّت قلبی والدین واقع می شود بخصوص اگر این یاغیگری بر علیه والدین در سمت دین و ارزشھای اخلاقی باشد .

و نیز اینکه فرزندانی که در تمام عمر به خاطر استفاده مالی از والدین تظاھر به مریدی می کنند نھایتاً رسوا شده و مورد انزجار والدین قرار می گیرند .

این کارخداست و حق است.


⁦⁩برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا_
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

ثبت ديدگاه