بیانیه جهانی معرفت نفس

۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۲۱:۱۹:۰۷ +۰۰:۰۰۱۲ بهمن ۱۳۹۸|معرفت نفس|2 Comments

«بیانیۀ جهانی معرفت نفس »


*خود را بشناس تا جهان درمقابل تو به سخن آید. سقراط حکیم

*خود را بشناس تا خدا را بشناسی . لائوتزو (حکیم چین باستان)

*ای انسان ، تو خود تمام جهانی . اوپانیشاد(کتاب مقدس ھندو)

*بهشت در درون توست پس روی به خود نما. ودا

*ای مؤمنان چرا در نفس خود نظر و تفکر نمی کنید. قرآن کریم

*ای مؤمنان بدانید که از شماست که بر شماست . قرآن کریم

*بدانید که خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر است. قرآن کریم

*به تحقیق زین پس فقط پیروان خودشناسی به حقایق دینی من می رسند. حضرت محمد(ص)

*ھر که خود را شناخت، خدا را شناخت. حضرت محمد (ص)

*ھر که خود را نشناخت، ھیچ چیزی را نشناخت. حضرت علی (ع)

*ھر که خود را شناخت، مشکلش حل شد . حضرت علی (ع)

*ھر که خود را شناخت، پیروز و رستگار شد. حضرت علی (ع)

*ھر که خود را نشناخت، نابود شد. حضرت علی (ع)

*صراط المستقیم ھمان خود شناسی است. امام صادق (ع)

*ختم نبوت سرآغاز معرفت نفس بعنوان تنها راه ھدایت است . ابن عربی

*ھستی خاص انسان حاصل خود-آگاھی است. ھگل

*تنها راه فائق آمدن بر جبر تاریخ ، خود- آگاھی است. مارکس

*علم حقیقی و پایدار جز از طریق خود شناسی ممکن نمی شود . انیشتن

*راز مقدسات و اساطیر جز از طریق خود- کاوی درک نمی شود. یونگ

*دستیابی به مقام ولایت برھمگان ممکن است و آن راه خود شناسی است. علامه طباطبایی

*اراده و اختیارآدمی بمیزان خود شناسی اوست. کریشنامورتی

*نجات انسان از جبرھای بیرونی جز بواسطه خود-آگاھی ممکن نیست. دکترشریعتی

*از زمانی که روی به خود نمودم، راه خدا را یافتم . گاندی

*به ھمه مردم وصیت می کنم که به خود شناسی روی آورند. آیت الله خمینی

از کتاب دائره المعارف عرفانی جلد چهارم فصل سوم اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه