بیماری

۱۳۹۸-۱۲-۲۰ ۰۵:۲۹:۰۲ +۰۰:۰۰۲۰ اسفند ۱۳۹۸|بهداشت و درمان, گزیده ای از آثار|83 Comments
استاد خانجانی

(بیماری)در کتاب درد خدا

آنچه كه در قلمرو دانش پزشكی بیماری نامیده می شود عموماً یا علائم بیماری است و یا میوه ھای دردناك آن و نه خود بیماری.

و كل دانش و فن پزشكی فقط تلاش می كند كه این علائم را محو و منهدم سازد و عوارض آزار دھنده اش را فقط

تسكین دھد كه این تسكین در موفق ترین حالتش نیز موقتی است.

در جریان این تلاش تنها چیزی كه عملاً رخ می دھد پیچیده تر شدن و مزمن تر شدن بیماری است و از دست رفتن

سرنخ ھای اولیه اش.

و آنچه كه به لحاظ روانی برای بیمار در جریان این نوع معالجات رخ می دھد فرار از علل بیماری و تأمل و اندیشه نكردن دربارۀ ماھیت و معنا و عملكرد بیماری در خویشتن است.

کتاب درد خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای دیگر در این مورد : فلسفه عرفان درمانی مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه