تنها راه قطعی ترک اعتیاد

۱۳۹۸-۱۲-۳ ۰۶:۲۱:۳۲ +۰۰:۰۰۲۸ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|29 Comments
تنها را قطعي ترک اعتياد (خودشناسی طبی) مقاله ۵ استاد علی اکبر خانجانی

تنهاراه قطعی ترك اعتیاد (خودشناسی طبی) مقاله شماره ۵

* ترک کسانی که به ھمراھشان مواد مصرف می کنید .

* تبدیل مصرف مواد از عیاشی به دارو ، وسپس کاھش تدریجی مواد بدون جایگزین .

* ترک ستم به اھل خانه ورجعت به کانون خانواده.

* ترک گناھان بزرگ مثل زنا ، ربا ، رشوه و قمار .

* ترک روابط ریائی .

* طلب حلالیت از کسانی که از شما دل آزرده اند .

* رویکرد به فعالیت ھای جسمانی بھراه نرمش و استفاده از طبیعت .

* مصرف فراوان شیر و عسل ومیوه جات .

* جستجوی شغلی حلال ھر چند با درآمدی اندک .

* این حقیقت را بدانید که ھرگز نمی توان مواد مخدر را به صرف مضراتش ترک نمود ھمانطور که نمی توان جھنّم را بخاطر عذاب ھایش ترک نمود . بدانید که اعتیاد غل و زنجیری است که انسان رادر ستم محدود می کند . پس دست از ستم بکشید تا این زنجیر از شما باز شود .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

منابع دیگری :کتاب فلسفه اعتیاد ، سخنرانی فلسفه اعتیاد استاد علی اکبر خانجانی ، مقاله فلسفه اعتیاد

ثبت ديدگاه