جامع الاسرار ۲

۱۳۹۸-۸-۲۴ ۱۲:۵۱:۲۳ +۰۰:۰۰۲۴ آبان ۱۳۹۸|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|48 Comments


جامع الاسرار ۲


 من : پروردگارا کینه چیست؟
او : عذاب من است بر کسانی که می خواھند قلوب دیگران را مالک شوند و این اشدّ عذاب من است .
من : پروردگارا زیبائی چیست؟
او : اجر من برای متّقین است.
من : پروردگارا اینھمه رنج انسان از برای چیست؟
او : از برای آن است که بتواند لایق وجودی جاودانه شود.
من : پروردگارا فھمیدن چیست؟
او : ابزاری برای رھائی از تباھی است و نابودی .
من : پروردگارا فراق چیست؟
او : فرق بین وجود و عدم است .
من : پروردگارا نیکی و بدی چیست؟
او : نیکی آن است که به انسان احساس وجود می بخشد و بدی آن است که به انسان احساس نابودی می بخشد .
من : پروردگارا دغدغه چیست؟
او : دغدغه ھمان فھم نکردن است .
من : پروردگارا خستگی چیست؟
او : حاصل اعمال اکراھی است یعنی اعمال ریائی .


برگرفته از کتاب من_تو_او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار


اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه