جامع الاسرار ۳

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۱۳:۰۰:۰۵ +۰۰:۰۰۲۵ آبان ۱۳۹۸|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|1 ديدگاه

جامع الاسرار ۳


من : پروردگارا صبر چیست ؟
 
او : در خویشتن قرار یافتن است .


من : پروردگارا بیماری چیست ؟
او : بیماری ھمان بی مھری است .


 
من : پروردگارا قبر چیست ؟
 
او : خلوتگاه من با انسان است .


 
من : پروردگارا شیطان کیست؟
او: مخلوقی است که دوستان مرا و آنان را که من دوست می دارم دشمن است زیرا می خواھد که من فقط او رادوست داشته باشم . پس شیطنت ھمان حسادت است یعنی حسادت عاطفی . به ھمین دلیل شیطان بر قلوب راه دارد .


 
من : پروردگارا چگونه می توان بر حسادت یعنی بر شیطنت فائق آمد .
او : از طریق خدمت کردن به کسی که نسبت به وی حسادت می ورزی .


 
من : پروردگارا به ھنگام بیمارھا بھترین کار چیست ؟
او : رجوع نکردن به طبیب و دارو و رجوع کردن به گناھان گذشته خود و ظن ھای خطائی که در سر داری و توبهکردن از آنھا و صبور ماندن .


من : پروردگارا ھنگامی که نسبت به کسی به زجر افتادیم چه کنیم ؟
 
او : از او فاصله بگیرید .


 
من : پروردگارا برای فائق آمدن بر ترس از مرگ چه کنیم ؟
 
او : تقوا پیشه کنید و مرا بسیار یاد نمائید .


من : پروردگارا چگونه ذکر تو قلبی و دائمی می شود ؟
 
او : به میزانی که روی از دنیا بر می گردانید و قناعت و صبر پیشه می کنید .


 
من : پروردگارا چگونه کسی لایق مکاشفات ماوراء طبیعی و عالم غیب می شود ؟
او : به میزانی که وظایف روزمره زندگیش را طبق اصول دین و تقوا انجام می دھد و از کسی ھیچ توقعی ندارد الا از من.


برگرفته از کتاب من_تو_او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار
اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه