حسد شعله ای از آتش دوزخ

۱۳۹۹-۶-۲۹ ۲۰:۲۷:۱۸ +۰۰:۰۰۲۹ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
حسد شعله ای از آتش دوزخ (خودشناسی قرآنی) مقاله ۱۴- استاد علی اکبر خانجانی

حسد : شعله ای از آتش دوزخ (خودشناسی قرآنی) مقاله ۱۴


سرنوشت هر کسی معلول نگاهی است که به دیگران دارد . حسد معلول بدخواهی است . بشریت به تجربه درک کرده که بخل و حسد براستی از جنس یک آتش نامرئی است که روح را بلاوقفه می گدازد و سیاه می کند و لذا یک عذاب عظیم در وادی کفر و گناه می باشد . حسد در یک کلمه یعنی میل به بدبختی دیگران.


آنانکه رحمت خدا و نعماتش را قدر نمی دانند و حقوقش را که همان اطاعت از احکام اوست رعایت نمی کنند بناگاه دچار قحطی عاطفه و عزّّت و آرامش می شوند و سپس نسبت به کسانی که این نعمات را دارا هستند به عداوتی جنون آمیز می رسند و در صدد بر می آیند  که این نعمات را در دیگران هم نابود سازند. و این جنگ تن به تن با خداست . کسی که عاشق بدبختی دیگران است طبعاً به آن بدبختی ها دچار می شود . همانطور کسی که عاشق سعادت دیگران است سعادتمند می شود .


علی (ع) همه امراض روانی بشر را حاصل حسد می داند . حسد دل را سیاه می کند و وجدان را می میراند و عقل را زائل می کند و لذا صاحبش را به جنون و خود – براندازی می کشاند . و اینست که قرآن می فرماید « کافران نسبت بخودشان بخیل هستند » . در واقع بخل به دیگران منجر به عداوت با خود می شود و عذابی بزرگتر از این نیست . چنین کسانی بتدریج پا به همه امکانات و شرایط باعزّت زندگی خود می زنند و خود را به غایت خفّت و ذلّت می اندازند و نسبت بکلّ مردم به کینه ای حیرت آور می رسند و چشم دیدن هیچکس را که دارای عزّت و آرامش باشد ندارند .

آدمی هر چه را که برای دیگران بخواهد برای خودش خواسته است . برای حسد بعنوان یک بیماری روانی ، علاجی نیست چرا که عذاب الهی چون فرود آید شفاعتی ندارد و باید دورانش بسر آید و خود حسد در مرحلۀ خودبراندازی فرد موجب هلاکت نفس امارّه و کافرش می شود . در واقع آتش حسد ، درمان کفر بشر است .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم _ فلسفه قرآنی_ خودشناسی قرآنی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب ذکر _کتاب مبانی هستی شناسی قرانی

ثبت ديدگاه