حقوق مغانه

۱۳۹۸-۱۱-۲۶ ۲۲:۱۰:۴۹ +۰۰:۰۰۲۶ بهمن ۱۳۹۸|حکمت, گفتاری از استاد|81 Comments
حضرت علی (ع)

حقوق مُغانه فصل هفتم از کتاب چنین گوید پیر مغان


یا حق

۱ -خیر ، شر است و وجود عدم است .

۲ -بسیار ، کم است و ھیچ ، ھمه چیز است .

۳ -عاشق ، معشوق خود است .

۴ -یک ، بی نهایت است و بی نهایت یک است .

۵ -افسانه ، ابدیت وقایع است .

۶ -دروغ ، راست آینده است و راست ھم دروغ گذشته است .

۷ -علم یا آگاھی بر جهل است و یا جهل درباره آگاھی .

۸ -معنویت عدمیت است .

۹ -آنچه که جاودانه است گنج حاصل از رنج است .

۱۰ -به وجود آمدن محصول نیستی شناسی است .

۱۱ -عادتها قلمرو حماقتها ھستند .

۱۲-فنی تر شدن ناتوانتر شدن است .

۱۳ -اسارت حاصل آزادی است و آزادی جز در اسارت نیست .

۱۴ -امراض قلمرو رھائی روح ھستند .

۱۵ -خدا ، اراده بشر است .

۱۶-سواد سیاه بازی است .

۱۷ -معرفت مولود رحمت است و حماقت ھم مولود شقاوت .

۱۸ -ترین ھا بسیار شبیه ھستند مثل احمق ترین و عالمترین ، کافرترین و مؤمن ترین .

۱۹ -ھر معنایی در ضدش محقق می شود .

۲۰ -توحید ، یکی دیدن است نه یکسان ساختن .

۲۱ -ارزش ھای جمعی قلمرو حکومت شیاطین ھستند .

۲۲ -ھرکسی پیامبر ھزاران نفر است که در وجودش مقیم ھستند .

۲۳ -خود شناسی شناخت شجره خویشتن است .

۲۴ -ھرکه خدا را یافت خود را گم کرد .

۲۵ -ھر قانونی یک استثناء دارد که ھمان قانون است .

۲۶ -ھمه احکام دین دارای حرمتی واحدند و آن واحد ھمانا خود ھرکسی است که بر خود حرام است .

۲۷ -بواسطه عبودیت فرق بین خیر و شر شناخته می شود و بواسطه معرفت ھم یگانگی خیر و شر . و عبودیت

به معرفت می انجامد .

۲۸ -مرگ واقعه جدائی « من » از تن است .

۲۹ -اگر ریا نمی بود ھیچکس دیگری را تحمل نمی کرد .

۳۰ -فقط خداست که عشق خود شناسی دارد . و لذا خود شناسان به خدا می رسند .

۳۱-تجربه ای لذیذتر از عبادت عارف نیست .

۳۲ -عشق به مستی عشق به نیستی است . اینست که عارف و معتاد بسیار شبیه ھم ھستند .

۳۳ -در دوزخ لذتی ھست که در بهشت نیست لذتی بسیار نقدتر . و لذا اکثر مردمان این لذت را ترجیح می دھند .

۳۴ -قدرتمندترین سلاح، کتاب است .

۳۵ -برترین پیروزی ، شهادت برای اعتقاد است در دنیا و آخرت .

۳۶ -کسی که خدا را بشناسد خدایگونه می شود .

۳۷ -خود خداست که خود را به انسان می شناساند بواسطه یک کلمه و آن کلمه « خدا » است .

۳۸ -ھمه خدا را می شناسند ولی فقط اندکی ھستند که به شناخت خود بلاوقفه اعتراف دارند .

۳۹ -جادوئی ترین موجودات عالم ، کلمات ھستند و جادوئی ترین این کلمات ھمانا کلمه «خدا» است.

۴۰ -کمال علم اینست که عالم به این یقین مطلق برسد که ھرگز چیزی را نخواھد شناخت .

۴۱ -آنکه خدا را شناخت جز عبادت برای خود کار دیگری سراغ ندارد .

۴۲ -مستی اھل بهشت حاصل عبادت آنها در محضر جمال پروردگار است .

۴۳ -کلمه ای احمقانه تر از « می دانم » نیست .

۴۴ -ھرصفتی دارای دو نوع راست و دروغ است .

۴۵ -اگر دروغگو بداند که راست می گوید دروغ نخواھد گفت .

۴۶ -کمال ھر امری به ضد آن می رسد .

۴۷-کاری احمقانه تر و ظالمانه تر و گناه تر از قضاوت کردن نیست . جز برای خداوند .

۴۸ -عقل از دو گانگی است . عرفان از یگانگی . و تصوف از بیگانگی !

۴۹ -اگر براستی بدون بازی و مکر از امر دلت پیروی کنی عین پیروی از حق است .

۵۰ -برخی را دلی نیست . برخی را دل مرده است . برخی را دل بخواب است . برخی را دل زنده است و برخی

را دل در نزد خداست .

ادامه دارد ….


کتاب چنین گوید پیر مغان

ثبت ديدگاه