(حقّ حقّ)

۱۳۹۹-۵-۲۱ ۱۸:۳۳:۱۴ +۰۰:۰۰۲۱ مرداد ۱۳۹۹|گزیده ای از آثار, مالکیت|111 Comments

” حالات و مقامات “

زنی که مردش را در خانه تحمل نمی کند

استاد علی اکبر خانجانی

(حق حق) فصل بیست و سوم از کتاب حق بودن اثر استاد علی اکبر خانجانی

۴۰.آنچه که حجاب و مانع شناخت خدا در عالم وجود می شود موجوداتی است که مالکشان ھستیم یا می خواھیم مالک شویم .

مالکیت دشمن درجه یک خداشناسی و معرفت نفس است زیرا مالک وجود خداست .

پس آنکه چیزی را مالک می شود یا مالک می انگارد خداوند را انکار می کند یعنی حق وجود را انکار می کند پس از حق وجودش ساقط می شود زیرا معرفت خود را از دست می دھد و دچار ظلمات می شود و مستحق نار دوزخ است تا وجودش از نابودی نجات یابد .

این آتش منهدم کننده تعلقات درونی انسان نسبت به جهان بیرون است .

۴۱٫وقتی چیزی یا کسی یا عنوانی و معنائی را مالک می شویم و منحصر بفرد خود می سازیم او را در اندیشه و دل خود جای می دھیم واین یک دیوار و سدّ و ظلماتی در مقابل احساس و اندیشه ما در عالم وجود است و مهم نیست که اندازه دنیوی این چیز چقدر باشد یک فرغون باشد یا اتوموبیل و یا ھواپیما .

این تحقیر و محدود کننده وجود ماست و وجود ما را در حد وجود خودش محدود می کند و آتش افروزی حق آغاز می شود تا از حق وجودمان محروم نشویم .

این آتش برای آن است که این چیزھای نامربوط در دل و اندیشه ما از میان برود و برون افکنده شود .

۴۲٫پس حق، ھمان ابطال مالکیت ھای مادی و عاطفی و معنوی ما در جهان است .

۴۳٫حدود وجود و حق وجود ھر انسانی در حد مالکیتهای او و تعلقاتش در جهان است . یکی در حد خانه خویش است یکی کارخانه اش ، و مجموعه مالکیتهایش و…. و یکی ھم در حد جهان ھستی است .

و یکی ھم در حد خود خداست .

و این حق وجود انسان است و حق حق! کمتر از این موجب نار می شود

از کتاب حقّ بودن اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتاب های مرتبط : حقوق عرفانی

ثبت ديدگاه