حکمتهای قرآنی ۶

۱۳۹۸-۱۱-۲۲ ۱۲:۳۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲۲ بهمن ۱۳۹۸|قرآن, گزیده ای از آثار|بدون ديدگاه

کتاب شبی با خدا (حکمتهای قرانی) ۶

۵١-آنان که به ربا مبتلایند در آتش زندگی می کنند و آتش آخرت سوزاننده تر است .

۵٢-وای بر نمازگزاران سهوی و ریائی ، وای بر تکذیب کنندگان دین ، وای بر ریا کاران ،

وای بر فاسقان ، وای بر مال مردم خوران ، وای بر ربا خواران .

۵٣-کافران کسانی ھستند که بجای اطاعت از حکم خداوند از سنت پدران تبعیّت می کنند .

۵۴-آنان که نشانه ھای الهی را دیدند و انکار کردند خداوند مهلتی برای توبه به آنها می دھد

واگر توبه نکردند آنها را برای مدتّی به حال خود رھا می کند تا در زندگی حیوانی خود

خوش باشند . تا به ناگاه عذاب خدا از سویی که گمانش را ندارند آنھا را در بر می گیرد .

وآنگاه ایمان می آورند ولی از عذابشان کاسته نخواھد شد . تا عذاب خدا به سر آید .

و اکثرشان چون عذاب به سر آمد باز دوباره اِنکار می کنند .

اینان تا سه بار مهلت توبه خواھند داشت واگر توبه نکردند دیگر ھرگز مهلت توبه نخواھند

داشت وتوبه شان پذیرفته نمی شود . اینان را دوزخ واجب آمده است .

۵۵-قیامت آن روزی است که نهان ھا آشکار می شود و آنکه تصدیق کرد و توبه نمود

سعادتمند است و آن کس که اِنکار کرد به شقاوت و بد بختی مبتلا می شود .

۵۶-آنان که کسی را برای تقّرب به خدا می پرستند خداست که بین آنها حکم می کند و گواه

است .

۵٧-با مؤمنان راز دل و مشورت کنید تا خدا شما را ھدایت کند .

۵٨-اقامه صلوة شما را از ارتکاب به اعمال زشت و رسوائی باز می دارد ولی بدانید که

ذکر خدا برتر است .

۵٩-ظالم ترین مردم کسی است که به خداوند نسبت می دھد چیزی را که خدا نیست .

۶٠-آنکه اعمال بد شما را برایتان نیکو جلوه می دھد شیطان است .


کتابهای مربوط : شبی با خدا ، قرآن الساعه ، قرآن فارسی ، معرفت شناسی قرآنی ،متافیزیک قرآنی ، پدیده شناسی قرآنی ، ن والقلم

ثبت ديدگاه