حکمتهای قرآنی ۷

۱۳۹۹-۵-۲۴ ۰۹:۲۶:۳۲ +۰۰:۰۰۲۴ مرداد ۱۳۹۹|قرآن, گزیده ای از آثار|97 Comments
حکمتهای قرآنی

حکمتهای قرآنی از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

۶۵-دروغ نمی گویید الاّ به خودتان.
خیانت نمی کنید الاّ به خودتان .
ظلم نمی کنید الاّ به خودتان .
فریب نمی دھید الاّ خودتان را .
ھدایت نمی شوید الاّ بر خودتان
و گمراه نمی شوید الاّ از خودتان.

۶۶-اجر وجزای شما ھمانا اعمال شماست و از طریق کردارتان جزا داده می شوید .

۶٧-ای مؤمنان دین خود را برای خدا خالص کنید و بدانید حتّی اگر یک نفر باشید خداوند شما را کفایت می کند و بدون اذن او موئی از شما کم نخواھد شد .

۶٨-کسانی که ازاطاعت خدا ورسول سر باز می زنند و به عبادات و خیرات پناه می برند خداوند آنها را عذاب و رسوا خواھد نمود .

۶٩-خداوند با صادقان و صابران است و دوستشان دارد وریا کاران و کافران را دوست ندارد .

٧٠-آنان که می گویند ما دوستان خدا ھستیم پس چرا از مرگ می ترسند . پس دروغ می گویند .


کتابهای مربوط : شبی با خدا ، قرآن الساعه ، قرآن فارسی ، معرفت شناسی قرآنی ،متافیزیک قرآنی ، پدیده شناسی قرآنی ، ن والقلم

ثبت ديدگاه