حکمت آخرالزمان

۱۳۹۹-۲-۱۱ ۰۹:۰۰:۴۸ +۰۰:۰۰۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|13 Comments
حکمت آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۱۱ استاد علی اکبر خانجانی

حکمت آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمان) مقاله ۱۱

*نخور تا سیر شوی.

*میندیش تا فهم کنی.

*بنشین تا برسی.

*مگو تا فهم شوی.

*برو تا بمانی.

*ببخش تا بخشیده شوی.

*مخواه تا بی نیاز گردی.

*قهارباش تا محبوب شوی.

*بیدار باش تا استراحت کنی .

*تنها باش تا دوست بداری.

*رھا کن تا رھا شوی.

*بیمار شو تا سالم بمانی .

*بترس تا در امان باشی.

*بازی مکن تا دیوانه نشوی.

*نگاه مکن تا مسخ مگردی.

*فنّی مباش تا فنا نشوی .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه قیامت و آخرالزمان

ثبت ديدگاه