حکمت جاوید ۲

۱۳۹۹-۳-۱۷ ۲۲:۱۲:۳۳ +۰۰:۰۰۱۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|47 Comments
حکمت جاوید ۲ (خودشناسی جاوید) مقاله ۳ – استاد علی اکبر خانجانی

حکمت جاوید(۲) (خودشناسی جاوید -مقاله ۳

*خدا را تعریف کن تا تو را تعریف کنم  !

*مگو «من» تا دروغ مگویی  !

*انسانیّت «رنج » است که بر دو نوع است : کُشنده و زنده کننده  !

*آنکه هست نیازی به جلوه گری ندارد همچون خدا  .

*دین واقع گرایی است و کفر خیالبافی و آرزو پردازی .

*آزادی روح حاصل مهار نفس است.

*عذابهای بزرگ حاصل عیش های کوچک است.

*معمولی بودن : اینست کار بزرگ .
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه