حکمت هائی درباره زن کافر

۱۳۹۹-۷-۲۲ ۲۳:۲۶:۴۱ +۰۰:۰۰۲۲ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|103 Comments
حکمت هائی دربازه زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۶- استاد علی اکبر خانجانی

حکمت هایی در باب زن کافر (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۶

     زن کافر فقط زور را درک می کند .

    مکر زن معلول زور مرد است .

     زن به شوهرش کینه نمی کند الا اینکه مرد به وی پشت کند .

     زن ریاست طلب فقط در روسپی گری به مقصود می رسد .

  زن بد دهن زنانیِّت ندارد .

  برای دوستی زناشویی هر یک از طرفین باید خودش باشد .

   زن ریاکار ، عبوس است .

   زن کافر اگر عالم شود عقیم می شود .

   زن کافر ، محبت را چاپلوسی می فهمد .

  زن مؤمن فقط یک مرد می شناسد .

    صداقت زن کافر ، فحاشی است .

   مردی که مرید حق باشد زنش خواه نا خواه مریدش می شود .

   زن کافر همواره خود را حیف شده می داند .

     زن کافر از کار  خانه داری احساس بدبختی می کند .

   دفتر تجارت زن کافر ، اطاق خواب است .

  زن کافر از مردی که او را دوست می دارد کینه می کند .

   مقر سلطنت زن کافر چشم اوست (آرایش چشم).

     زن کافر دشمن قسم خورده مرد خردمند است .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه