(خدا و بت)

۱۳۹۹-۷-۹ ۲۱:۵۰:۵۴ +۰۰:۰۰۹ مهر ۱۳۹۹|آخرالزمان, امام شناسی, شیعه شناسی, ظهور|64 Comments
اصول سلامتی
استاد علی اکبر خانجانی

(خدا و بت) از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد خانجانی


٢۵ -در آخرالزمان بزرگترین و شقی ترین و مدعی ترین دشمن دین حق و ظهور ناجی موعود و جمال حق ، ھمانا خداپرستان آسمانی و پرستندگان خدای نابوده اند و حامیان ابدی خدا بعنوان یک ایدۀ مطلق و ناممکن . که البته قدیمی ترین حامیان این دین و خدا ھمانا بنی اسرائیل ھستند . و لذا شقی ترین اقوام روی زمین می باشند .


٢۶ -بنابراین تشیع و مذھب امامیه رابطه ای حیرت آور با بت پرستی دارد . و اینست رابطۀ عجیب کشور ما با کشورھای آمریکای لاتین و چین که دست از خدای نابودۀ آسمانی کشیده اند و یا ھنوز بت ھا را می پرستند . امام آخرین بت است . آن بتی که کل کائنات برای او پدید آمده است . اینست راز !


• ٢٧ -اینست که بهترین یاران امام زمان ھمانا بت پرستان و لامذھبهای آشکارند . و شقی ترین منکران و دشمنانش ھم طبق روایات و تجربۀ تاریخی جماعتی از شیعیان سادات می باشند ھمچون بنی عباس که به دفاع و حمایت از علی و آل علی بقدرت رسیدند و ھمۀ امامان را کشتند. اینست راز !

سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت دوم- کتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه