خدمت هیتلر به جهان سوم

۱۳۹۹-۳-۱۰ ۱۴:۳۲:۴۹ +۰۰:۰۰۱۰ خرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها) مقاله ۱ – استاد علی اکبر خانجانی

خدمت هیتلر به جهان سوم (فلسفه شخصیتها ) مقاله ۱ _دائره المعارف عرفانی جلد سوم

آیا می دانید که چرا آنگلو ساکسونها (انگلیسی ھا) تا این حد از ھیتلر نفرت دارند و حدود نیم قرن است که شبانه روز میلیونها دلار صرف طرد و لعن ھیتلر می کنند و فراوان نویسنده و ھنرمند را اجیر کرده اند که او را به لجن بکشند و دیوانه بخوانند؟

پاسخ این سوال پر واضح است .علتش این است که ھیتلر باعث شد که کل جهان سوم از سیطره استعمار بریتانیای بزرگ خارج شوند . بریتانیایی که خورشید در آن ھرگز غروب نمی کرد در یک شبه جزیره ای بی آفتاب محصور شود .

آیا براستی ملل جهان سوم تا کنون از ھیتلر تشکر کرده اند؟مردم ھند و چین ،مردم آفریقا و خاورمیانه و آمریکای لاتین .

ولی به راستی معلوم نیست که عداوت آمریکاییها با ھیتلر از چه روست؟

زیرا با در ھم شکستن امپراطوری بریتانیا به واسطه ھیتلر، و شکست ھیتلر ، آمریکا بود که توانست جای بریتانیا را در جهان بگیرد و جهانیان را تحت عنوان آزادی ، به اسارت بگیرد .

پر واضح است که حاکمیت آنگلوساکسون در آمریکا ئیست که بر علیه ھیتلر صدھا فیلم ساخته است بسیار جای تاسف است که ملل جهان سوم حتی متفکران آزادیخواه این جهان ھم تحت تاثیر تبلیغات انگلیسی وآمریکایی قرار گرفته و این صادقترین دولتمرد تمدن غرب را که موجب نجات مردم جهان سوم شد را ھمچون دیوی خون آشام می پندارند و نامش را ھمچون فحش به کار می گیرند .

ھیتلر اگر به مردم آلمان خیانت کرده باشد و حاکمیت جهانی بریتانیا را در ھم شکست باشد ولی موجب رھایی ھمه ملل تحت استعمار جهان سوم شد وحتی بزرگترین خدمت را به یهودیان سرگردان درجهان نمود که موجب تجمع آنان در فلسطین گردید و بالاخره یهودیان را از بی وطنی نجات داد ولی ھمه این نجات یافتگان توسط ھیتلر به او فحش می دھند .

آیا این عجیب نیست ؟ آیا این نمک به حرامی نیست ؟
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دوم

ثبت ديدگاه