(درباره بیماری ها)

۱۳۹۹-۷-۴ ۱۹:۱۱:۴۴ +۰۰:۰۰۴ مهر ۱۳۹۹|بهداشت و درمان, گزیده ای از آثار|70 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

جملاتی درباره بیماری ها از کتاب حق الیقین تالیف ۱۳۷۲ اثر استاد علی اکبر خانجانی


٣۵٧ – حاذق ترین طبیب خود مرض است .
۵١١ – فقط آنکه حبیب توست طبیب توست .
۶٠٠ -فقر و بیماری و بی کسی سه رحمت خاصّ خدا بر اھل معرفت نفس است.
۷٣٠ – سر منشأ عذاب ھا و بیماری ھا و گرفتاری ھا ھمه از خود – خواری است .
۷۸٧ – اھل ایمان از ھمه فساد و امراض و خطرات بیرون که کافران گرفتارش ھستند مصون است.
۸١۵ – رنجورترین علم ، پزشکی است . دیوانه ترین علم ، روان شناسی است . ورشکسته ترین علم ، اقتصاد است . باطل ترین علم ، حقوق است . مرده ترین علم ، زیست شناسی است . فرضی ترین علم ، فیزیک است . و بازیچه ترین علم ، ریاضیّات است .
۱۳٧۵ – کفر و نفاق لاعلاج ترین امراضی ھستند که جز خدا طبیبی ندارد .
۱٣٧۶ – در طبّ کفر امراض کوچک با امراض بزرگ معالجه می شوند.
۱۳۷٨ – مسری ترین مرض ، جنون است که ویروس آن غرور می باشد که از خود توست.
۱۳٧٩ – ھر مرضی که مبتلا می شوی نیاز وجود توست و ویروس یا میکروبش را از بیرون تأمین می کنی اگر در وجود خودت وسیله اش فراھم نباشد . پس سرایت بیماری از کسی به کس دیگر یک دروغ است .
۱۵۹۸ – ھر چه به نان اضافه گردد به امراض اضافه می شود.
۱۷٣۴ – وقتی که دوست مخلص باشد درد ، درمان است و مرگ ، جان است.

۱۹۱۶ – برخی از امراض جز با حذف خود مرض علاجی ندارند از آن جمله اند : ربا ، قمار ، مستی ، زنا و تهمت .

ازکتاب حق الیقیناثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای دیگر در این مورد : فلسفه عرفان درمانی مالیخولیای پزشکی درد خدا

ثبت ديدگاه