درمان سرطان سینه و رحم

۱۳۹۹-۴-۱۱ ۲۱:۳۷:۰۰ +۰۰:۰۰۱۱ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
درمان سرطان سينه و رحم (خودشناسی طبی) مقاله ۱۴ استاد علی اکبر خانجانی

? درمان سرطان سینه و رحم(خودشناسی طبی) مقاله شماره ۱۴

سرطان پستان و رحم نیز از جمله امراض مدرن در زنان فمینیست ( زن سالار ) می باشد ما به تجربه بسیاری از این امراض را بواسطه عرفان درمانی بطور قطعی علاج نموده ایم و آن بخشیدن معرفت به زن و توبه از کبر و انکار شوھر و تشویق به تمکین و اطاعت از مردش بوده است و برخی نیز دست از اشتغال بیرون کشیده و خانه دار شدند و علاج گشتند .

می دانیم که پستان و رحم و کلاً آلت تناسلی زن کل قلمرو ارگان زنانگی اوست که ھویت زنانه اش را پدید می آورد .

بمیزانی که زن بر علیه زنانیت طبیعی و فطری خود می جنگد تا وظایف خدادادی زنانه را بجا نیاورد و مردوار باشد و بر علیه مقام ھمسریت و مادریت خود نبرد می کند و آنرا در شأن خود نمی داند و لذا در جنگی تمام عیار بر علیه شوھرش بسر می برد در واقع شبانه روز مشغول جنگ و سرکوبی ارگان زنانگی خویش است و طبعاً این ارگانها را علیل و ساقط می سازد تا مجبور شود که پستان و رحم خود را با جراحی از جای بر کند و یکبار برای ھمیشه از زن بودن خود مرخص گردد و به لحاظ روحی نیز عقیم و نابود شود .

این عذاب کفر عظیم زن مدرن است که در سودای برابری و نهایتاً سروری بر مرد است و فطرت خود را انکار می کند و در واقع با خداوند سر جنگ دارد

این جنگ با خدا عین جنگ با خویشتن است که در جنگ بر علیه شوھر خود نمائی می کند .

اکثر این زنان بتدریج دچار عفونت ھا و امراض گوناگونی در دستگاه تناسلی شده و نھایتاً به بدترین آن یعنی سرطان دچار می شوند و این به مثابه پیروزی آنان در این نبرد است ؟!

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله امراض کتاب درد خدا کتاب مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه