دروغ (ریا) ۱

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت اول

دروغگوئی به این دلایل زیر بد است یعنی گناه است :
١ -دروغگوئی دیر یا زود رسوا می شود و فرد دروغگو در میان مردم منفور و غیرقابل اعتماد می شود و ھمین امر موجب انزوا و کینه شده و این امر نیز منشأ بسیاری از خطاھا و گناھان دیگر می شود و نیز دچار افسردگی و امراض عصبی می گردد .

٢ -فرد دروغگو در بلند مدت دروغ خودش را ھم باور می کند و حافظه اش مختل می شود و خود به دروغی که گفته مبتلا شده و بواسطۀ فراموشی زندگیش پریشان می گردد .

٣ -کسی که به دروغگوئی عادت کرد اراده و قضاوت و تشخیص او در ھمۀ امور زندگی فردی مختل می شود مثلاً بدانجا می رسد که حتی سیری یا گرسنگی خود را تشخیص نمی دھد و ھمین امر موجب ناراحتی دستگاه گوارش و سائر اعضای داخلی بدن می شود . یعنی اعضا و حواس بدنش به صاحبش دروغ می گوید .

۴ -دروغگوئی بطور تصاعدی رشد می کند زیرا ھر دروغی که گفته می شود فرد بایستی برای رسوا نشدن آن متوسل به دروغهای دیگری شود و لذا تمام زندگی او غرق دروغ می شود و ذھن او دیوانه و پریشان می گردد و براستی دست چپ و راست خود را ھم تشخیص نمی دھد و باورش نسبت بخودش از بین می رود و این بدترین نوع عذاب است .

۵ -پس ھر که به دیگران دروغ بگوید نهایتاً بخودش دروغ گفته است و خودش گمراه شده و فریب خود را می خورد .

۶ -آدم دروغگو ھمواره نگران است که مبادا دروغش رسوا شود لذا بتدریج دچار بیماری اضطراب و دلواپسی و وسواس می شود و برای رفع این عذاب محتاج داروھای اعصاب و مواد مخدر می شود . و لذا به تحقیق معلوم شده است که یکی از بزرگترین ویژه گیهای معتادان دروغگوئی حرفه ای و پیاپی است . یعنی اعتیاد یکی از عواقب دروغگوئی است .

٧ -انسان به ھنگام دروغگوئی تلاش می کند تا وجدان و شعور و ذھن و جریان اندیشۀ خود را نیز مختل سازد و لذا عملکرد منطقی ذھن را بتدریج دچار اختلال می سازد و این امر شعورش را تباه می کند .

٨ -ھر دروغ واحدی به تنهائی مولّد زنجیرۀ بی انتهائی از دروغ می شود زیرا برای رسوا نشدن آن دروغ اولیه فرد دروغگو مجبور می شود لااقل یک دروغ دیگر ھم بگوید تا آنرا مخفی دارد یا توجیه کند . و متعاقب این دروغ جدید نیز دروغ دیگری لازم است و الی آخر . پس برای تبدیل به یک دروغگوی حرفه ای شدن و در دروغ ھای خود غرق شدن کافی است که آدم در عمرش فقط یک دروغ بگوید .

٩ -پس برای نجات از گم شدن در دروغ خود بایستی نخستین دروغ را در زندگی یافت و اعتراف نمود و خود را نجات داد .

١٠ -آمارھا نشان می دھد که اکثر قریب به اتفاق طلاقها به دلیل دروغگوئی بوده است و اکثراً ھم از جانب زنها .

کتاب پدیده شناسی گناه

ثبت ديدگاه