دروغ (ریا) ۳

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت سوم

١۶ -اولین دروغ ، یک دروغ اختیاری است و مابقی دروغهای جبری است .

١٧ -ھمۀ دروغها مصلحتی ھستند . دروغهای غیرمصلحتی فقط در دیوانه خانه شنیده می شود یعنی از زبان کسانی که در دروغ خود دیوانه شده اند یعنی دروغ خود را باور کرده اند .

١٨ -دربارۀ اولین دروغی که به کسی گفته می شود مدتها فکر می شود ولی دروغهای بعدی اتوماتیک می آیند.

١٩ -ھر جرم و گناه و ستمی نوعی از دروغ است . دروغهائی که تبدیل به عرف و عادت و فرھنگ شده اند مثل دزدی ، زنا ، کلاه برداری ، ربا و غیره .
٢٠ -بسیاری از دروغها تبدیل به مجموعه ای از سازمان رفتاری و رسوم و صفات در بشر شده اند مثل ناز زن ، تعظیم و چاپلوسی ، عشق بازی ، بسیاری از تعارف ھا ، عبادات سهوی ، مراسم عروسی و عزائی ، آرایش ، بازیها .

٢١ -برخی از دروغها در طول تاریخ تبدیل به شغل و حرفه و تخصص شده اند مثل سیاست ، دلالی ، روسپی گری ، پزشکی ، رمالی ، نصیحت اخلاقی ، برخی روضه خوانی ھا ، قضاوت ، تبلیغات .

٢٢ -برخی از دروغها در طول تاریخ بشر علوم و فنونی را پدید آورده اند مثل نقطه ( . ) که موجودی دروغین و خلاف واقع است و اساس علم ھندسه و ریاضی و صدھا علم دیگر است .

٢٣ -برخی از دروغها راست از آب درمی آیند مثل عشق .
٢۴ -برخی از راست ھا دروغ از آب درمی آیند مثل عشق .

٢۵ -برخی از دروغها را ھمه می شناسند و با اینحال دوستش دارند و از آن پیروی می کنند مثل دموکراسی .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

ثبت ديدگاه