دروغ (ریا) ۵

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت پنجم

٣۶ -بزرگترین دروغگویان قدرتمندترین آدمهایند مثل سیاستمداران و دولتمردان . پس سرنوشت بشری در دست دروغگویان بزرگ است و انسان بواسطۀ دروغهای بزرگتر به قدرتهای دنیوی برتری می رسد .

٣٧ -اساس دروغ ، حیات دنیاست که ھمه آنرا ابدی می پندارند و فانی بودنش را باور ندارند . اگر کسی این دروغ را باور نکند ھرگز دروغ نمی گوید .

٣٨ -اساس تعلیم و تربیت دروغ است زیرا ھمۀ کودکان با بازی و قصه رشد می کنند که دو تا دروغ رسمی و مصلحتی است .

٣٩ -دروغگوئی نوعی بازی کردن با دیگران است . ھمانطور که بازی کردن ھم نوعی دروغ است .

۴٠ -امروزه دروغ تبدیل به یک ھنر و صنعت عظیم جهانی شده است که تبدیل به تفریح روزمرۀ بشر مدرن شده و سرنوشت جوامع را رقم می زند یعنی سینما که ذاتش بر دروغ و ریا است یعنی نمایش و بازی و قصه . و این ھنر جایگزین مذھب شده است و لذا دروغ را قداست بخشیده است . توقع صدق از انسان سینما زده ناممکن است . برای انسان سینما زده ملاک بازی است و صدق ضد سینماست .

۴١ -بشر مدرن راستگوئی را بکلی فراموش کرده است زیرا از طبیعت خارج شده و به محاق صنعت و ظلمت افتاده است.

۴٢ -تمدن مدرن بر سه دروغ بزرگ بنا شده است : تکنولوژی ، دموکراسی ، سینما : بهشت آتشین ( تکنولوژی ) ، سلطنت مبرا از ھر مسئولیتی ( دموکراسی ) و دروغ مقدس ( سینما ) .

۴٣ -امروزه بلاھت و حماقت و عقب مانده گی ای بزرگتر از صداقت نیست . زیرا ملاک ، انسان نیست بلکه تکنولوژی است . و انسان تکنوزده موجودی دیوانه است یعنی کذاب .

۴۴ ” -روزی فرامی رسد که دروغگویان را خردمند می نامند و صادقان را ابله ” علی (ع)

۴۵ -تمدن حاکم بر جهان مدرن تمدنی دروغین و دروغگو است که ھمۀ دروغهایش را با چند واژۀ ذاتاً دروغ ، راست می نمایاند : آزادی ، دموکراسی ، علم ، تکنولوژی ، پیشرفت ، رفاه ، صلح ، عدالت ، حقوق بشر ، انسانیت ، عشق ،ھنر ، بازار آزاد ، برابری زن و مرد و … .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

ثبت ديدگاه