دروغ (ریا) ۶

استاد علی اکبر خانجانی

دروغ(ریا) از کتاب پدیده شناسی  گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی قسمت ششم

۴۶ -منشأ تشخیص راست و دروغ ، عقل و شعور بشر است و بشر مدرن شعورش بواسطۀ تکنولوژی و دموکراسی و سینما غارت شده است . بشر تکنو زده بشری از خود بیگانه شده و از جایگاه صدق وجودش خارج شده و لذا موجودی کاذب است .

۴٧ -کلام دروغ عبارت است از کلامی که بیانگر کامل واقعیت مد نظر نباشد و فرد متکلم به عمد و آگاھانه قصد تحریف واقعیت را داشته باشد . بنابراین بقول علی(ع) برای دروغگو بودن ھمین بس که آدمی خود می داند که دروغ می گوید .

۴٨ -ولی بشر مدرن دیگر نمی داند که دروغ می گوید و دروغ می شنود . و این مقام کذب نیست بلکه قلمرو ھذیان وجنون مالیخولیاست .

۴٩ -اگر میزان صدق ، واقعیت بیرونی و محسوس باشد ” خدا ” قدیمی ترین و جهانی ترین دروغ بشر محسوب می شود زیرا وجود خارجی و محسوس ندارد و کسی ھم او را ندیده است . و لذا دروغی بزرگتر از آن سوگند خوردن به خداست در مواقعی که دروغی بزرگتر از حد باور باشد . و لذا بزرگترین دروغها با نام خدا بر زبان می آید که خود قدیمی ترین و رایج ترین دروغھای بشر است . زیرا بشر از او اطاعت نمی کند یعنی باورش ندارد . و مضاف بر این خود خداوند در کتابش می فرماید که کافران یعنی منکران خدا می گویند که خدا در جائی بسیار دور یعنی آسمان است . و باور ھمۀ مردمان جهان چنین است ( تقریباً ) . و لذا چیزی بنام مذھب ھم بزرگترین دروغ تاریخی و جھانی بشر است زیرا خدایش را باور ندارد . و لذا بر اساس چنین خدای دروغینی که بشر ادعا می کند تمدنی سراسر دروغ پدید آمده است براساس بزرگترین و قدیم ترین دروغ مصلحتی به نام خدای پشت بام آسمان : تمدنی بر دریائی از دروغهای مصلحتی !

۵٠ -از آنجا که رایج ترین و جهانی ترین واقعیت بشری تماماً دروغ می گوید و بر دروغ زیست می کند پس راستی وجود ندارد . و اگر میزان صدق واقعیت است پس صدق ، دروغ است چون وجود ندارد و گهگاھی ھم که صادقی رخ می نماید متهم به جنون یا کفر و الحاد می شود و معدوم می شود . ” دروغ به ھمانجائی می رسد که راست ” علی (ع) آری راست و دروغ ھر دو به حضور خدا می رسند در قیامت کبری . منتهی در آن روز کافران می گویند ” ای کاش خاک می بودیم و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند ” . دروغ چون به راست برسد خود را تکذیب و نابود می کند .

کتاب پدیده شناسی گناهکتاب شیطان شناسی

ثبت ديدگاه