دیالکتیک بود نبود

دیالکتیک بود نبود (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۴ استاد علی اکبر خانجانی

دیالکتیک بود و نبود(۲) (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۴


     آنانکه قلباً افسرده و غمگین ترند بیشتر می خندند .
     آنانکه قلباً منفعل ترند بیشتر می جنبند و می رقصند .
     آنانکه که کمتر فکر می کنند بیشتر حرف می زنند .
     آنانکه بیشتر سوگند یاد می کنند کمتر ایمان دارند .
      انسان به آنچه که بیشتر تظاهر می کند کمتر دارد .
     آنچه که هست دلالت دارد به آنچه که نیست . (علی ع )

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه