راز آزادیخواهی

۱۳۹۹-۱-۱۱ ۲۱:۴۷:۱۳ +۰۰:۰۰۱۱ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|8 Comments
راز آزادیخواهی(خودشناسی ازتباطی) مقاله ۸ استاد علی اکبر خانجانی

? راز آزادیخواهی (خودشناسی ارتباطی)مقاله شماره ۸

بی تردید آدمی ھر چیزی را که شدیدتر طلب کند نیازش به آن ، شدیدتر است و فقدانش در او نیز شدیدتر .

اگر انسان مدرن آزادیخواه تر از انسان قدیم و سنتی است آیا بدان معناست که احساس آزادیش را از دست داده است و به قحطی آزادی دچار شده است و یا بدان معناست که اصولاً آزادیخواه تر از قدیم شده و نیازش به آن بیشتر گردیده است ؟

آزادی در یک کلام به معنای آزادی عمل است که آزادی بیان نیز یکی از این اعمال محسوب می شود .

از آن جا که عصر جدید عصر ظهور کالاھا و امکانات فنی تازه ای است لذا بشر ھم به فعالیت ھای جدیدی میل یافته و آرزوھای جدیدی بدست آورده است و نیز نیاز جدیدی به فراھم آوردن این کالاھا و این امکانات جدید .

در یک کلام آزادیخواھی مترادف است با مصرف بیشتر و متنوع تر ، بازی ھا و عیاشی ھای بیشتر و متنوع تر ، داشتن ھا و جلوه گری ھا و ماجراجوی ھای متنوع تر .

و به ھمین دلیل در کشورھای صنعتی تر شاھد آزادیخواھی بیشتری ھستیم .

بدین لحاظ این آزادیخواھی تماماً محصول علوم و فنون جدید است و پدیده ای کاملاً فیزیکی و صنعتی می باشد و لذا فعالیت ھا و آزدای ھای فیزیکی بیشتری را می طلبد : تحرک سرعت بیشتر ، جنب و جوش بیشتر ، خوردن بیشتر ، رقصیدن بیشتر و…. این آزادی معلول مادیّت محض است .

  و اما از طرف دیگر از بطن ھمین آزادی ھای بیشتر شاھد ظهور ھرج و مرج و تخریب و ترور و اعتراضات بیشتری ھستیم : آزادی عربده و تخریب و تباھی و نابود سازی کل نظام صنعتی .

و غایت آن به جنون و جنایت و اعتیادھا و خود کشی ھا می رسد .

این آزادی در ذاتش خود بر انداز و ضد انسان و ضد کل این نظام علمی و فنی می باشد و حاصل بی معنا شدن و بی اراده شدن بشر در اسارت صنعت است .

عصر جدید عرصۀ تن شدگی بشر و انقطاع از فطرت خویشتن است و این است راز آزادیخواھی عصر جدید .

ماشین و تکنولوژی ھای برتر موجب از خودبیگانگی و بی ارادگی بشر شده و او را به جنون انداخته است .

این آزادیخواھی دارای ذات جنونی است وتلاش کورکورانه بشر برای بازگشت به روح خویشتن است .

این آزادیخواھی نهایتاً انسان را به جان خودش و کل تمدن مدرن می اندازد تا روح ومعنا و اراده خود را از اسارت آن خارج کند .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابها و مقالاتی دیگر از استاد خانجانی : کتاب معمای آزادیمقاله آزادی

سخنرانی استاد درباره آزادی بیان

ثبت ديدگاه