روانشناسی بچه ننه

۱۳۹۸-۹-۲۵ ۰۶:۳۰:۲۶ +۰۰:۰۰۲۵ آذر ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|80 Comments
کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

?روانشناسی بچّه ننه . مقاله ۲۷ (خودشناسی جنسی)

عصر برابری زن و مرد جایگاه دختر و پسر را در نزد والدین عوض کرده است .

به دلیل جریان زنسالاری مدرن مادران نقش پدر را ایفا می کنند که نتیجه اش فرار دختران از خانه است و چه بسا خانه نشینی پسران بغل دست مادران .

مادرانی که با شوھران خود رابطه صادقانه ای ندارند و تحت ولایت شوھران خود نیستند اگر در بازار جایگزینی نیابند پسر خود را جایگزین شوھر فراری از خانه می سازند و از او شوھری مرید می پرورند .

از این نوع پسرھا امروزه فراوانند .

زنانی که نتوانستند شوھر خود راببلعند پسر بیچاره را می بلعند .

این نوع پسران سرنوشتی فجیع دارند و ھمچون موجوداتی مسخ شده وبی اراده و مصرف کننده ای متکبر و بی ھویت در چنگال مادرند مخصوصاً اگر مادری پولدار باشد .

این پسران به ندرت شھامت ازدواج می یابند و اگر ھم ازدواج کنند عروس بایستی کنیز آنھا باشد و در غیراین صورت می گریزد .

روابط این مادران با پسران بسیار پیچیده و رنجور است و در بسیاری موارد حتی منجر به ابتلائات جنسی می گردد که در جوامع غربی فراوان است .

این پسران ھمان بچه ننه ھای معروفند که علیرغم میلشان از مادرشان منزجرند در عین حال که شدیداً به او وابسته ھستند .

احساس مادر نیز متقابلاً معجونی از عشق و انزجار است و غرق در تشنج می باشد .

علاوه بر این مادر به عمد تلاش می کند تا پسر را از پدرش بیزار و بیگانه سازد .

این عذاب ولایت ناپذیری زن نسبت به شوھر است مادر در عین حال که می خواھد اراده پسرش را ببلعد می خواھد تحت فرمان او ھم باشد این تضاد ذات بیماری این رابطه است .

این نوع پسران حتی به لحاظ جنسی دچار مشکل میشوند که در ازدواجشان خودنمایی می کند .

عقده «اودیپ» حاصل چنین رابطه ای می باشد : پسران دختر منش و دختران مرد وار .

این نوع پسران آدمھایی دست و پا چلفتی و خود شیفته و متکبرند .

این نوع مادران نھایتاً پسر بیچاره خود را بعد از ازدواجش آق می کنند و این حق است .

⁦️⁩ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا

«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

ثبت ديدگاه