زناشوئی آخرالزمان

۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۶:۰۸:۲۲ +۰۰:۰۰۱۶ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی آخرالزمانی, مقالات صوتی و تصویری|42 Comments
https://youtu.be/Fk1RgAwfrqQ
زناشوئی آخرالزمان (خودشناسی اخرالزمانی) مقاله۴ استاد علی اکبر خانجانی

زناشوئی آخرالزمان (خودشناسی آخرالزمانی ) مقاله ۴

در طی ھزاران سال نظام خانواده و زناشوئی بر حاکمیت ولایت مرد و یا به زبانی بر مرد

سالاری طی شد که این دوران را می توان عرصۀ سنّت نامید .

و اما در عصر مدرنیزم که قلمرو ظهور باطن انسانها و آشکاری مخفیگاه روابط است


اوضاع به روند دیگری افتاده است.

در گذر انتقال از سنّت به مدرنّیته، ایدئولوژی برابری زن و مرد حاکم شد که عمری نسبت

کوتاه و کمابیش شیرین و عاشقانه ای داشت و گویا اینک بر آستان پُست مدرنیزم و آغاز

ھزارۀ سوم میلادی دیگر عمر مفید برابریها در ھمه امور بسر آمده و نوبت حاکمیّت زن و

زن سالاری می باشد.

این زن سالاری به لحاظ باطنی ھمان ماھیّت عرصۀ سنّت است زیرا در آن دوران حاکمیّت

خانواده بصورت ظواھر امور در ارادۀ مرد بود ولی باطن اراده زن بود که به دست مرد

اجرا می شد.

اینک این حاکمیّت پنهان در حال آشکار شدن است و ظاھر و باطن این رابطه یکی می شود.

ھمانطور که امروزه شاھد بر سر کار آمدن زنان سیاستمدار در سراسر جهان ھستیم حال

آنکه در دوران سنّت در پس پردۀ سیاست ھا، پنهان بودند و اینک آشکار می شوند .

اگر بخواھیم از منظر تاریخی بنگریم بایستی زن سالاری جدید را یک جبر تاریخی بدانیم

ولی از منظر عدالت یک واقعۀ کاملاً منصفانه است که روی می دھد.

ھزاران سال امور جهان بدست و ارادۀ آشکار مردان بود و اینک نوبت زنان است تا چه کنند.

این ھمان فلسفۀ فمینیزم (مکتب اصالت زن ) است که جهانگیر می شود و ھیچ چیز مانع

وقوع این حق نیست و بلکه بیش از زنان خود مردانند که به لحاظ تاریخی در حال بازنشسته

شدن ھستند و مایلند که ارادۀ امور را به دست زن بسپارند ھمانطور که در اواخر عمر ھر

زناشوئی ، زن سالاری رخ می دھد در اواخر عمر تاریخی بشر (آخرالزمان ) ھم شاھد زن

سالاری ھستیم .

بهرحال نظام جهانی مردان به پدیدۀامپریالیزم و تکنولوژیزم انجامید که آستانه نابودی بشریّت است .

حال ببینیم که زنان چه دسته گلی به آب می دھند.

بهرحال فمینیزم در مراحل کودکی اش چیزی جز مکتب اصالت سقط جنین و ھمجنس گرائی

زنان و نابودی نسل بشر ارمغانی دگر نداشته است مگر اینکه در مراحل رشد بلوغش عاقلتر

شود .

امیدواریم که چنین شود شما ھم بهتر است امیدوار باشید چون چاره ای جز این نداریم.

کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم فلسفه قیامت و آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه