زنان بجه باز . مقاله ۱۴(خودشناسی جنسی)


 زنان بچّه باز مقاله ۱۴ (خودشناسی جنسی)بچه بازی در مردان یک عارضه است ولی در زنان یک غریزه است که اگر به قوه عقل و ایمان بر آن فائق نیایند تمام دنیای خود را که شوھر و بچه ھا ھستند از دست می دھند زیرا ھر دو را از خود منزجرمی سازند و آنگاه به انتقام از ھر دو پرداخته و در این انتقام دین خود را ھم تباه می کنند .
بچه بازی مادران صد البته چنان سیمایی مقدس به خود میگیرد که بر حسب ظاھر جای ھیچ عیبی نیست وبلکه مستحق تمجید می نماید . ولی خود بهتر میدانند که در این بازی مشغول چه فتنه و مکر و سودایی ھستند . برای مادران کفری عمیق تر از این بازی ھولناک وجود ندارد که بهشت زیر پایشان را مبدل به دوزخ ساخته و آنھا را می سوزاند و شوھر و بچه ھا را فراری میدھد .زن پس از ناکامی در شوھر خواری به بچه خواری می پردازد که تا ابد در گلویش گیرکرده و به خفقانش می اندازد . این بچه خواری در حین بازی در زن سیمایی عاشقانه و ایثار گرانه دارد ولی فقط خدا میداندکه در این سودای شیطانی چه شقاوت و جنونی حاکم است که بچه ھا را نھایتاً در سن بلوغ به غایت نفرت و گریز از آنھا می رساند و از آنجاست که تا به آخر عمر مشغول آق و داغ کردن فرزندان خواھند شد و به افسرده گی ابدی خواھند پیوست که عذاب آن شقاوت ملوس است . و آنگاه به یاد شوھر می افتند و به او روی می کنند که دیگر نیست و آنگاه داغ یک حسرت ابدی بر دل انجمادی که شاید تا قیامت ذوب گردد .


برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول

اثر استاد علی اکبر خانجانی

زنان بچه باز مقاله ۱۴ خودشناسی جنسی از کتاب دائرةالمعارف عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه