زندگی دزدکی زن آزادیخواه

۱۳۹۹-۱-۷ ۰۷:۲۲:۱۵ +۰۰:۰۰۷ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|140 Comments
زندگی دزدکی زن آزادیخواه . مقاله ۳۸( خودشناسی جنسی ) استاد علی اکبر خانجانی

زندگی دزدکی زن آزادیخواه (خودشناسی جنسی) مقاله ۳۸

زنی که شوھر می کند تا شوھرش او را خوشبخت سازد و این خوشبخت سازی را برای شوھرش یک وظیفه می داند بی آنکه برای خودش چنین وظیفه مقابلی قائل باشد .

زنی که شوھر را ھمچون یک کالا یا بانک می نگرد .

زنی که فقط برای نیازھای مادی و اقتصادی و سیاسی ازدواج می کند و شوھرش را فقط کسی می داند که باید نیازھایش را ارضاء کند بی آنکه خودش را دارای ھیچ وظیفه قلبی نسبت به شوھر بداند ھمچون یک دزد وارد زندگی زناشوئی می شود .

ھمچون دزدی که به کاه دان زده است .

او قبل از ازدواجش ھمچون یک دزد جنسی زیسته و حالا ھمچون یک دزد حرفه ای شوھر می کند .

زنی که شوھر را ولی زندگی خود نمی داند نگاه جنسی اش به شوھر ھم از روی ھیزی است ھمانطور که اصولاً دزدی و ھیزی دو صفت دوقلو در بشرند و ھر انسان دزدی دارای ھیزی ھم ھست و بالعکس .

زیرا ھیزی ھم دزدی ناموس است .

چنین زنی در رابطه جنسی با شوھر ھم از ھیکل خودش ھمچون یک تن لش سوراخ دار و یک طعمه استفاده می کند و این عین ھیزی و روسپی گری است که یک دزدی جنسی و عاطفی می باشد .

او بتدریج مبدّل به یک دزد در روزمرگی زندگی می شود .

چنین زنی در سراسر زندگیش جز چاپیدن شوھر کار و منظوری ندارد زیرا ازدواج در نظر و نیّت او یک
سیاست اقتصادی و نوعی اقتصاد سیاسی – جنسی است .

او ھمواره در رابطه با شوھرش یک تابلوی عبوس و متحرک است که می گوید : بمن نزدیک مشو !

امروزه بسیاری از زنان مدرن بواسطه استقلال معیشی و آزادی جنسی که دارند ازدواج را برای خود نه یک وظیفه دینی و اخلاقی و اجتماعی می دانند و نه حتّی یک معامله جنسی .

ازدواجشان پس از ولگردی ھا و ھلاکت نفس فقط بخاطر آتیه اقتصادی و ھویت اجتماعی رخ می دھد که طبعاً تماماً با اکراه و جبر و لذا با مکر و حیله و سیاست است .

برای آنھا ازدواج آخرین کار است و لذا ظرف ھمه بولھوسی ھا و تبهکاری ھاست و بنابراین در این آخرین تجارت رذیلانه خود می گندند ومبّدل به یک شیطان واقعی می شوند .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

کتابها و مقالاتی در این باب : مقاله فلسفه ولایت زناشوئیمقاله یک ادعای زنانهکتاب فریاد زن

ثبت ديدگاه