زن ، بزرگترین امتحان الهی برای مرد . مقاله ۱۵ (خودشناسی جنسی)

۱۳۹۸-۹-۲۹ ۲۲:۵۱:۴۸ +۰۰:۰۰۲۵ آبان ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|65 Comments

زن ، بزرگترین امتحان الهی براي مرد .مقاله ۱۵ (خودشناسی جنسی)

بزرگترین ابتلا و امتحان خدا برای ھر مردی ھمسر کافر و نا موافق و ابله است که محبت را چاپلوسی میداند و صداقت را وقاحت می پندارد و گذشت را بزدلی و حق حساب می نامد و وظیفه را ایثار می یابد وتعهد را خفت وخواری می فهمد و حرمت را رشوه .این نوع انسانها را به قول قرآن گویی که دلی نیست زیرا دل آدمی کانون شعور و ادراک است .

چنین ھمسری ھمچون خاری در چشم و استخوانی در گلو و میخچه ای در پا و غده ای در مغز و موئی در دماغ و دریچه مسدودی در قلب است .

نه می ماند و نه می رود نه ھست و نه نیست .

نه دوست است و نه حتی دشمن.

خداوند این نوع زنان را برای مھربان ترین مردان قرار می دھد تا مھرشان را به کمال برساند که ھمان قهاریت عادلانه است که چنین زنانی را ھم بالاخره بیدار و صاحب دل می سازد .

و لذا چنین زنانی ھمچون عایشه نصیب رحمة للعالمین و یا ھمچون جعده نصیب امام حسن می شود که صورتی از رحمت جدش بود و یا نصیب حکیمانی چون سقراط و شیخ خرقانی می شود که می گفت : ھرچه از کرامت الھی دارم از صبرم بر این عفریته کسب نموده ام .

صبر بر ھمسر در ھمه حال به مثابه عمیق ترین و کاملترین امتحان خدا و قلمرو اشد تجربه و خود آزمایی و انسان شناسی و کسب معرفت است که نھایتاً به خدا شناسی می انجامد .

صبر بر ھمسر صبر بر نیمه پنھان خویشتن است و صبر بر حق است البته تا آنجا که موجب تباھی ایمان و عقل و عصمت نگردد .

 ھیچکس بر چنین صبری زیان ندیده است .

و بدانیم که مقام صبر در قاموس قرآن به مثابه کمال ایمان است ( سوره عصر).

 و این را نیز بدانیم که خداوند می فرماید که : از جنس نفس ھر کسی برایش ھمسری قرار می دھد .

پس صبر بر ھمسر صبر و تحمل بر خویشتن است و قلمرو‌ اشد خود شناسی و خداشناسی .

و این را نیز بدانیم که زن را عموماً دلی نیست و به ھمین دلیل ھمواره مرد است که عاشق است .

و عشق زن چیزی جز عشق به عشق مرد و به خودش نیست .

 فقط زنان مخلص و عارفه ھستند که صاحب دلند که تحت ولایت مردی مخلص به توبه ای نصوح رسیده اند .

 و کلام آخر اینکه زن خود به مثابه دل مرد است و لذا مرد عاشق بر دل خویشتن است که ھر گاه حقوقش را ادا نمود رستگار است و این رستگاری ھمانا گذشتن از دل خویش است در غایت گذشت : دل کندن از خویشتن خویش .

اینست کمال …

برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول فصل اول

« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله زن ،بزرگترین امتحان الهی برای مرد .از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه