زن و اعتیاد

۱۳۹۹-۳-۱ ۱۸:۱۷:۴۵ +۰۰:۰۰۱ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
زن و اعتياد (خودشناسی طبی) مقاله ۱۲ استاد علی اکبر خانجانی

? زن و اعتیاد ▫️⁩ خودشناسی طبی▪️⁩ مقاله شماره ۱۲

ھر امر واحدی در مرد و زن دو نتیجۀ معکوس دارد .

مرد ذاتاً برون گرا است و مخدارات وی را بسوی درون خودش می کشاند و لذا صبور و چه بسا فکور می کند .

ولی زن موجودی درون گراست و مستی و نشئگی موجب برون گرائی زن می شود و او را بسوی ھرزگی و فحشاء می برد و اینست که اعتیاد زن در ھمه جا بھمراه فاحشگی و فساد اخلاقی بوده است و در مورد مردان لزوماً چنین نیست مگر اینکه مواجه با نیاز اقتصادی شدید شوند .

مستی و نشئگی در زن موجب تخریب عقل و حیا و فطرت است و او را بسوی شقاوت و لاابالیگری ھائی میکشاند که سرنوشت او را تباه می کند و چه بسا راه نجاتی ندارد زیرا اولّ چیزی که زن در این وادی از دست می دهد عفّت و سلامت اخلاقی است و چنین زنی ھیچ مأوائی ندارد و حتّی خانواده اش او را تحمل نمی کنند .

گرایش به مخدرات در زن به نوعی دگر یک معلول است معلول جدال او با اخلاق و عفّت و تقواست .

زن در حالات مستی و بیخودی راحت تر می تواند مرتکب فحشاء گردد و لذا مواد مخدر ابزاری در جهت تسهیل ھرزگی زن است زیرا ھوشیاری و وجدان را در وی از بین می برد .

پس باید گفت خانوادھائی که دارای فرھنگ مذھبی نیستند دخترانشان یا به افسردگی مبتلا می شوند و یا به مواد مخدر می گرایند .

افسردگی معلول فقدان امکان برون افکنی فحشاء است و مخدر ھم این امکان را پدید می آورد . اعتیاد عذاب بی عفّتی است .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله امراض کتاب درد خدا کتاب مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه