زن کامل(خودشناسی جنسی) مقاله ۲۲

۱۳۹۸-۹-۲۰ ۱۸:۳۱:۱۲ +۰۰:۰۰۱۸ آذر ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|32 Comments
کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

زن کامل⁦(خودشناسی جنسی ⁦) مقاله شماره ۲۲

ھمیشه زن و مرد را مکمل یکدیگر دانسته اند . این سخن بدان معناست که زن و مرد به تنهایی ناقص می باشند و در رابطه با یکدیگر است که می توانند به کمال وجودی در خود دست یابند و به ھمین دلیل است که بیشتر احکام دین بر روابط زن و مرد استوار است .

مرد بار دنیوی وجود را بر دوش می کشد و زن بار معنوی وجود را.


مرد معنا را از زن می ستاند و زن دنیا را از مرد می ستاند و در تبادل دنیا و معناست که این دو به تعادل وجودی در خود می رسند و آرامش و قرار می یابند .

در ذات زن گوھره ای وجود دارد که مرد را به آن عاشق می کند و در این عشق است که مرد ، معنا را از زن دریافت میکند و زن نیز با تسلیم شدن در قبال عاشق ، دنیا را از مرد می ستاند .

مرد عاشق موظف است در قبال معنایی که از معشوق دریافت می کند دنیای وی را تأمین کند و زن معشوق نیز موظف است به ازای دنیایی که مرد برایش تأمین می کند معنای وجودش را تسلیم مرد کند .

بنابراین عاشقیّت ھویّت ذاتی مرد است و معشوقیت ھویّت ذاتی زن است و دیگر ھویتهای مرد و زن ازاین ھویت ذاتی مرد نشأت می گیرد .

بطور مثال اگر در زندگی، مرد ھمیشه فاعل است و زن مفعول ، مردھمیشه سازنده است و زن مصرف کننده و غیره به ھمین دلیل است .

اما عاشقیت و معشوقیت دو ھویّت داده شده از جانب خدا به زن و مرد است .

دو ھویتی که مرد و زن برای رسیدن به آن ھیچ تلاشی نکرده اند بلکه آن را بعنوان ھدیه از خداوند دریافت کرده اند .

و مرد و زن به میزانی که آداب عشق را در رابطه با یکدیگر ادا نکنند خداوند نیز این ھدیه را از آنان می ستاند .

اما این آداب چیست ؟ مردی که با منّت دنیای زن را تأمین می کند و زنی که با منّت وجود خود را تسلیم مرد میکند ھر دو آداب عشق را زیر پا می نهند و خداوند نیز این دو ھویت ذاتی را از آنان می ستاند، ھویتی که تنها آبشخور احساس وجود در زن و مرد است .

زیرا مرد به میزانی که عاشق است احساس وجود دارد و زن به میزانی که معشوق است دارای احساس وجود است و زن و مردی که این ھویّت ھا را از دست دھند مواجه با احساس پوچی و افسردگی در خود خواھند شد .


بنابراین زن و مرد برای حفظ مقام عاشقیّت و معشوقیّت در خود باید تلاش کنند و با تکبری که بواسطه این دو ھویّت در آنها پدید می آید در خود جھاد کنند .زیرا عشق در عاشق و معشوق ایجاد تکبری ویژه می کند .

عاشق از بابت اینکه چنین قدرت دوست داشتنی دارد به خود مغرور می شود و معشوق نیز ازبابت اینکه این چنین دوست داشتنی است به خود مغرور می شود و ھمین تکبر است که باعث می شود مرد با منّت دنیای زن را تأمین کند و زن نیز با منّت وجود خود را تسلیم مرد کند .

بنابراین جھاد با تکبر برخاسته از عشق در زن و مرد ، تنھا راه حفظ این ھویت در آن دوست .

اما تا زمانی که مرد در مقام عاشق است و زن در مقام معشوق ھنوز ھیچ کمالی رخ نداده است زیرا زن و مرد ھمچنان دو انسان ناقصند که باید بواسطه یکدیگر نقص خود را جبران کنند .

مرد ناقص است به سبب اینکه فاقد آن گوھرۀ معنوی در خود است ھمان گوھره ای که بواسطه آن بر زن عاشق شد یعنی نیازمند زن شد و زن ناقص است به سبب اینکه فاقد آن قدرت و توانایی و تعقلی است که بتواند زندگی آرامی را در دنیا برای خود پدید آورد و ھمین نقصان است که او را به تعقل و قدرت مردنیازمند ساخته است .

بدون شک زن و مرد به میزانی که بر نقص خود واقفند و نیازھای خود را به دیگری می پذیرند ، توانسته اند بر علیه تکبر خود در قبال ھم جھاد کنند و این جھاد باعث حفظ این دو ھویّت می شود اما اگر ما انسان کامل را ھمان انسان بی نیاز می دانیم باید بگوئیم مرد زمانی به کمال می رسد که بتواند گوھرۀ معنوی زن را از  آن خود کند و زن زمانی به کمال می رسد ک بتواند قدرت و تعقل مرد را که از عاشقیت او نشأت می گیرد از آنِ خود کند و یا به عبارت دیگر مرد زمانی به کمال می رسد که معشوق شود و زن زمانی به کمال می رسد که عاشق شود معشوقیّت مرد در واقع نشانه بیرونی از این واقعیت است که وی توانسته آن گوھره معنوی در زن را که وی را مبدّل به بتی قابل پرستش برای مرد می سازد دارا شود و به ھمین دلیل وی نیز ھمچون زن قابل پرستش می شود .


عاشقیّت زن نیز نشانۀ بیرونی از این واقعیت که وی توانسته آن قدرت روحی را که در مرد وجود داردکه باعث ولایت وی در زن می گردد و زن را تسلیم خود می سازد ھمان نیرویی که دنیا را تسلیم مرد کرده است و به او تعقل و شھامت و جسارت بخشیده است دارا شود .

اما رسیدن به چنین کمالی در زن و مرد حاصل جھاد بر علیه تکبر در قبال یکدیگر است . بشر ھمیشه برای رسیدن به چنین کمالی در طول تاریخ تلاش کرده است و گویی بطور ناخودآگاه میدانسته است که‌ تنھا راه رسیدن به این کمال این است که زن ، مرد شود و مرد ، زن شود .

و ظاھراً امروزه ما در دنیایی‌زیست می کنیم که تمامی مردان ، زن صفت میباشند و تمامی زنان مرد صفت میباشند پس آیا باید گفت بشر به کمال وجودی خود رسیده است ؟ اما درمشاھده این زنان مردنما و مردان زن نما ھیچ نشانی ازکمال و قدرت و زیبایی و بی نیازی دیده نمی شود بلکه ما با زنان و مردان بی ھویت و بازیچه و افسرده وروبرو ھستیم .

بقول حضرت علی ھر گاه که در تلاش برای رسیدن به ھدفی ، نتیجه کاملاً وارونه می شود بار دیگر به ابتدای تلاش خود برگرد و نیّت خود را در آغاز راه جستجو کند که تمامی این وارونگی حاصل وارونگی در نیّت بوده است .

زنان اگر در طول تاریخ برای مرد وار شدن تلاش کردند نه به این دلیل بود که می خواستند دست ازمعشوقیّت خود در قبال مردان بردارند بلکه آنان با تلاش برای مرد شدن سعی کردند که عاشقیّت و فاعلیّت مردان را انکار کنند و بر معشوقیت و ناز خود در قبال مرد بیفزایند و به مردان بگویند اگر واقعاًعاشق ما ھستید باید خیلی کارھای دیگر ھم برای ما انجام دھید در غیر این صورت ما تمامی عاشقیّت ومردانگی شما را به سخره می گیریم و خودمان برای کسب دنیا تلاش می کنیم و ھیچ نیازی ھم به شما نداریم و این شمائید که به ما نیازمند ھستید این را ھرگز فراموش نکنید ؟!

مرد با طرد و لعن زنانیّت زن به زن بارگی و زن واری و زن صفتی مبتلا شد و زن ھم با خود پرستی زنانه اش و لعنت کردن مردانگی مرد به مرد باره گی و مردواری مالیخولیایی مبتلا شد و این ھر دو عذاب حاصل از این کفر و انکار است که علیرغم میل خود به آن مبتلا شدند .

و بدینگونه بود که زن با تکبر درقبال مرد و طرد و لعن وی از خانه خارج شد تا بی نیازی اش را به مرد اثبات کند و حاصل چنین نبردخونینی زنانی مرد صفت و سرگردان بین زن و مرد پدید آمدند .


در حالیکه زن در صورتی میتواند مردانگی را که ھمان عاشقیّت است در خود ایجاد کند که در قبال‌عشق مرد تکبر نکند . تکبری که به شکل ناز در قبال مرد بروز می کند و پا گذاشتن بر ناز ھمان زیر پانهادن معشوقیّت است و در محبت و توجه به مرد است که زن می تواند به مقام عاشقیّت در خود دست یابد و اینگونه به کمال می رسد.

در طول تاریخ زنان اندکی توانستند با تواضع در مقابل عشق مرد و تسلیم کردن تمام وجود خود در قبال مرد بر ناز نشأت گرفته از محبوبیّت خود فائق آیند و به مقام عاشقیّت دست یابند و اینان ھمان زنانی میباشند که اسوۀ کمال زن در تاریخند . و تنها چنین زنی است که به امیّت وجود خود دست می یابد و به مقام مادریّت در قبال فرزندان خود میرسد و فرزندان حاصل از این رابطه ھمان امامان تاریخند و به ھمین دلیل َر ِحم این زنان پرورش دھندۀ امامت (امیّت ) در تاریخ بوده اند .

امامت ظھور امیّت زن عاشق است و این ھمان زن کامل است .

مثالھایی از زنان عاشق در طول تاریخ عبارتند از : ھاجر که عاشق برحضرت ابراھیم شد و اسماعیل حاصل چنین عشقی است .

حضرت خدیجه عاشق بر حضرت محمد شد و فاطمه حاصل چنین عشقی است که ام الائمه می باشد .

حضرت فاطمه عاشق برحضرت علی شد که امام حسن و امام حسین و حضرت زینب حاصل چنین عشقی ھستند .

شھربانو عاشق بر حضرت حسین شد و او را خواستگاری نمود که مابقی امامان حاصل این ازدواج ھستند .

و اما اگر امامت از امام حسن جاری نشد به سبب این بود که جعده ھمسر امام حسن تسلیم ولایت او نشد یعنی بر او عاشق نشد و لذا قاتل او شد و امامت در این رابطه نابود گردید.

پس امامت حاصل عشق زن به ھمسر مؤمن خویش است ھمانطور که رسالت حاصل عشق مرد به ھمسر مؤمن خویش است .

که در حضرت ابراھیم ھردو صورت رسالت و امامت در این دو نوع عشق بوجود آمد : اسحاق حامل رسالت حضرت ابراھیم بود که نتیجه عشق حضرت ابراھیم به ساره بود واسماعیل حامل امامت حضرت ابراھیم بود که نتیجه عشق ھاجر به حضرت ابراھیم بود .


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

32 Comments

 1. tinder site ۳ بهمن ۱۳۹۹ در ۸:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  tinder date , tindr https://tinderdatingsiteus.com/

 2. http://paydayloanusaone.com ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۲:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Wow tһat was strange. I јust wrote an very log comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…

  welⅼ Ι’m not writing all that ove again. Anyhow, juwt
  wanted to saay fantastic blog!

  Also visіt my bloog :: рayday loans huntsville al (http://paydayloanusaone.com)

 3. free local singles ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۸:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Currently it ѕeems like Drupaⅼ is thе top blogging platform avaiⅼable right now.

  (from what I’ve read) Is thjat what уou are usiing on ʏour blog?

  Feel free to surf to my webb site :: free local singles

 4. Tinder dating site ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۹:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Tinder dating site login, tindr

 5. lovoo einloggen ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  lovoo fake profile erkennen lovoo unmatch http://lovooeinloggen.com/

 6. dating games online for free ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  canada dating free online services
  free foot fetish dating http://freedatingfreetst.com/

 7. bing internet search adult dating clubs ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۲:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  adult dating minor california
  adult dating pics http://freeadultdatingusus.com/

 8. questions to ask a girl online dating ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۳:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks, this site is really beneficial. https://datingsitesfirst.com/

 9. polyamorous dating sites ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks! This is definitely an amazing website! https://datingonlinecome.com/

 10. who is giada dating ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Wow, attractive site. Thnx … https://datingsitesover.com/

 11. is facebook dating good ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۲:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Amazing such a helpful web page. https://onlinedatinglook.com/

 12. keto cycle diet reviews ۴ تیر ۱۴۰۰ در ۴:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Great looking site. Presume you did a great deal of your own coding. http://ketodietione.com/

 13. gay professional dating ۳ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  daddy dating gay los angeles https://gayonlinedating.net/

 14. writing good essays ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  website to write essays https://essayghostwriter.com/

 15. writing essays help ۸ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  legitimate essay writing service https://essaywritercentral.com/

 16. форсаж 9 фильм 2017 ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Смотреть фильмы онлайн бесплатно
  форсаж ۹ фильм ۲۰۱۷ топ-۱۰ лучших фильмов ۲۰۲۱ года

 17. смотреть фильм дюна 2021 ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Смотреть кино, сериалы, мультфильмы все сезоны и серии подряд смотреть фильм дюна ۲۰۲۱ все
  лучшие фильмы: фильмы ۲۰۲۱ года –
  все лучшие фильмы

 18. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве ۱۰۸۰p Игра в кальмара ۴ серия смотреть онлайн смотреть фильмы ۲۰۲۱ года онлайн

 19. Фильм очень понравился
  Игра в кальмара ۳ серия смотреть онлайн что посмотреть:
  лучшие фильмы ۲۰۲۱ года.

 20. Смотрите лучшие фильмы Игра в кальмара ۲ сезон ۱ серия смотреть онлайн что посмотреть: лучшие фильмы ۲۰۲۱ года.

 21. Пацанки 6 сезон 3 серия ۱۳ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Топ лучших фильмов Пацанки ۶ сезон ۳ серия все свежие новинки
  кино ۲۰۲۱, которые уже вышли в
  прокат.

 22. Чики смотреть онлайн ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Здесь четырнадцать свежих сериалов для настоящих поклонников фантастика.

  Чики смотреть онлайн все сезоны, все серии.
  Просматривайте по рейтингу кинопоиска, Сериалы в HD.
  Дополнительно все мы готова предоставить номенклатуру телеканалов ۲х۲, HD СТБ, ۴K ПлюсПлюс, прямой эфир Bollywood HD, трансляция
  ۱+۱٫

 23. смотреть онлайн ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 24. Вот семь топовых сериалов
  для настоящих фанатов мистики.
  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция. – смотреть онлайн.

  Сортируйте по году выхода,
  Сериалы в HD. Также все мы дает список телеканалов ۲+۲, HD Канал Disney, 4K CNN, прямой эфир Россия ۱, трансляция Новый канал.

 25. 6 сезон Полицейский с Рублевки ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Подготовили для Вас одинадцать самых популярных сериалов для
  истинных ценителей криминала.
  ۶ сезон Полицейский с Рублевки на eueggHDt ТВ.
  Смотрите по году выхода, Сериалы жанра “Детектив”.
  Точно также наш проект выдает каталог каналов Культура, HD Суббота, ۴K Paramount
  Comedy Россия, прямой эфир Футбол ۱, трансляция ICTV.

 26. Вот тринадцать последних сериалов для поклонников дедективов.
  Бумажный дом ۵ сезон ۷ серия смотреть онлайн все
  серии, сериал, сезон. Размещайте по дате выхода, Сериалы жанра “Мелодрама”.
  Опять же все мы готов предоставить реестр телеканалов Россия ۲۴,
  HD BBC World News, 4K 1+1, прямой эфир Интер,
  трансляция Пятый канал.

 27. write good essays ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write college essays for money https://essaysnet.com/

 28. writing an essay intro ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  website that writes essays for you https://essaytag.com/

 29. writing persuasive essay ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  what to write my college essay about https://online2casino.com/

 30. admission essay writing services ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help writing an essay https://onlinecasinos4me.com/

ثبت ديدگاه