عشق عرفانی

۱۳۹۷-۹-۷ ۱۸:۰۶:۵۸ +۰۰:۰۰۳ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|100 Comments

عشق عرفانی

اول قرار نبود که بسوزند عاشقان …

در فرهنگ قرآنی با تعاريف موجود در دهها آيات می توانیم عباد الله المخلصین را همان عاشقان وادی حق بخوانیم که ابلیس را بر آنان راهی نیست و مظهر اراده و فعل پروردگارند و از همین دنیا در جنّات نعیم
پروردگارند و از دست پروردگارشان تغذيه می شوند پس آتش دوزخ را نیز بر آنان دستی نیست.

واما بعد … اين سرنوشت ازلی دگر شد.

مگر چه شد؟

اين عاشقان حق تاب ديدن مردمان را در آتش دوزخ نیافتند و بناگاه ديوانه شده و به آتش زدند تا دوزخیان را نجات دهند.

و اينگونه بود که بدبختی رخ نمود و شديدترين وجه آتش دوزخ نصیب آنان شد تا ديگران اندکی بیاسايند. و نخستین کسی که این بدعت را بنا نهاد علی مرتضی سلطان عشق بود و لذا در دعای جوشن کبیرش بطور ترجیح بندی می خوانیم که: خلصنا من النار يا رب!

تا قبل از اين واقعه همه عشاق حق از خداوند راضی بودند و گوئی خداوند آنگونه که بايد وشايد راضی نبود تا اينکه علی(ع) با جوشن کبیرش به آتشی زد و لذا مرتضی نام گرفت.

و اين است که می فرمايد: ای مؤمنان از من تقلید مکنید که کافر می شويد.

و خداوند نیز دعای علی را شنید و اجابت فرمود. چگونه؟ با صلوة نمودن بر علی. يعنی با وارد شدن بر وجود علی.

اين مهمترين خبری بود که در معراج به محمد (ص) داده شد که: «ای محمد نسبت تو بمن مثل نسبت من است به علی». آيا متوجه شديد!؟

حال می توان درک کرد که چرا عشق مترادف علی است که: يا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

دائرةالمعارف عرفانی جلد ۶

استاد علی اکبر خانجانی

 

ثبت ديدگاه