شیعه شناسی (پیدایش خرافات و احادیث جعلی)

۱۳۹۹-۶-۵ ۰۶:۲۴:۲۲ +۰۰:۰۰۵ شهریور ۱۳۹۹|شیعه شناسی, گزیده ای از آثار|104 Comments
قیامت
شیعه شناسی

درباره(پیدایش خرافات واحادیث جعلی) ص ۲۶ و ۲۷از کتاب شیعه شناسی اثر استاد علی اکبر خانجانی

٢۵ -واما درجهان اسلام و مخصوصاً تشیع بایستی علت دیگری را برای پیدایش خرافات نام برد و آن وجود دریایی ازاحادیث جعلی و مالیخولیایی منسوب به رسول و امامان است که دردستگاه اُموی و بنی عباس بواسطه ملایان دربارساخته شده و پراکنده شده است و متأسفانه تا به امروز در متون کتابهای حدیث وجود دارد و تدریس میشود.

٢۶-به چند نمونه ازاین نوع احادیث مالیخولیایی که خلاف عقل و سنّت و کتاب و عترت است که به پیامبر و امامان نسبتداده شده است و منبع اصلی بخش عظیمی از خرافات در فرھنگ ماست توجه کنید :

امام صادق (ع) : اگر کسی را مرض بی علتّی پیداشود و سورۀ معارج را یک ھفته ھر روز ھفت بار بر ظرف آبیبخواند و از آب آن ظرف ھر روز صبح ناشتا سه جرعه بنوشد آن مرض شفا یابد .

امام صادق (ع) : اگر آیات ١٧و ١٨ سوره رعد را بر طشت ِمسی بنویسید و به آب باران بشوئید و آن را با مقادیری عسل و آب پیاز و ُرب انگور مخلوط کنید وازاین محلول ھرصبح سحر به مدت سه روز به بیماری بخورانید و بدنش را به آن بمالید ھمه امراض لاعلاج را مداوا می کند .

امام صادق (ع): اگر سورۀ شورا را با زعفران بنویسید و بر بدن آدم صرعی ببندید شفا خواھد یافت .

پیامبر اسلام: اگر سورۀ حمد را برظرفی بنویسید و ازآن ظرف شستشو کنید ھرگز بیمار نشوید و یا ھر بیماری داشته باشید شفا یابد .

پیامبر اسلام: اگر کسی آیۀ ٨٧ سورۀ انبیاء را چهل بار بخواند ھر گاه که بمیرد ثواب شهید به او داده می شود
و دوزخ به او حرام می گردد .

امام صادق (ع): ھر که برامام حسین گریه کند از بابت ھر قطره اشکی که می ریزد یکی از گناھان کبیره اش بخشوده می شود .

کتاب شیعه شناسی کتاب مبانی عرفان امامیه

ثبت ديدگاه