علی (ع)

۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۵:۳۶:۵۴ +۰۰:۰۰۱۸ اسفند ۱۳۹۸|شخصیتها, علی(ع)|بدون ديدگاه

“سخنان پیامبر اسلام درباره حضرت علی(ع) “


من ھشدار دھنده ام و علی ھدایت کننده است.
من و علی نور واحدیم .
علی، جمال باطن من است.
ھر چه که شنیدم و دیدم علی ھم شنید و دید و ھر جا که بودم علی ھم بود.
علی ، رھبر مؤمنان است.
علی، نور ھدایت است.

علی با حق است و حق با علی است و علی بھرسو گراید حق ھم بھمان سو رود.

علی، مماس بر ذات خداست.
علی بزرگترین راستگوی عالم است.
علی ، میزان انسان است.
علی ، بھترین انسان است و ھر که این امر را منکر شود کافر می شود.
علی میزان حق و باطل است.
علی ، تقسیم کننده بھشت و جھنم است.
علی ، پرچم دار قیامت است.


علی ، معدن علم و وحی من است.


علی ، قرآن ناطق است.
علی ، بزرگترین خبر است.
علی ، علّت معراج من است.
ھر که علی را دوست بدارد از آتش دوزخ دور است.

دوست علی، دوست خداست و دشمن او دشمن خداست.

علی ، اولّین و آخرین نام خداست.
متقیّان در بھشت، برای علم ” علی ” آماده می شوند. علی ، مصداق سوره توحید است. علی ، نور معرفت است.
علی ، چشم و دست خداست.

استخراج از “الغدیر” اثر علاّمه امینی برگرفته از کتاب هزار لب لباب اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای دیگری درین باب : شیعه شناسی علی نامه

ثبت ديدگاه