غیرت و عفت ام المعانی اخلاق

۱۳۹۹-۳-۲۷ ۲۳:۵۳:۴۸ +۰۰:۰۰۲۷ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
غیرت و عفت ام المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله ۸ استاد علی اکبر خانجانی

غیرت و عّفت امّ المعانی اخلاق (خودشناسی شرعی) مقاله ۸

انسان حیوانی با غیرت است .

و همین امر منشأ پیدایش اخلاقیات بشر است .

حتی در جهان حیوانات هم شاهدیم که پیشرفته ترین حیوانات یعنی پستانداران باغیرت تر ازرده های دیگر هستند .

تاکنون نشان داده ایم که همه ارزشهای مادی و معنوی بشری و کلّ تمدن بشر بروی زمین برخاسته از رابطه آدم و حوایی و پدیده ازدواج و تشکیل خانواده است در یک کلام محصول معنایی بنام غیرت در مرد است که زن را هم به عفّت می کشاند یعنی به غیرت مرد که برخاسته از محبت اوست متعهد شده و لذا بین خود و سائر مردان و نیز جامعه دیواری از غیریّت می کشد که موجب عفّت اوست .

یعنی اگر همه قردادهای اجتماعی اساس مدنیّت بشرند ریشه در میزان غیرت و عفّت زناشویی دارند که ملاک هر نوع عهد و وفا و وظیفه است .

اگر این غیرت از جانب مرد در زن پذیرش نگردد و به صورت غیریّت نسبت به دیگران آشکار نشود مرد هم طبعاً از وظایف خود نسبت به زن سر باز می زند و چه بسا از آنجا که شهامت طلاق ندارد این بی مسئولیتی را تحت عنوان آزادی به زن می دهد تا او را مدیون خود نیز بنماید و زن نیز در قبال تجارت به غایت مکّارانه ، شوهر خود را نیز تطمیع می کند و لذا برای مدتی یک رابطۀ عاشقانه بغایت ریایی پدید می آید که به ناگاه به بهانه ای گندش در می آید . و خانواده فرو می پاشد .

غیرت مرد و عفّت زن امّ المعانیِ کلّ اخلاق بشر است .

و در هر جامعه ای این امر تحت هر عنوانی کتمان شود آن جامعه به سمت بی اعتمادی و لذا تبهکاری و توحّش و حاکمیّت قهّارانۀ قانون به پیش می رود .

ارزشهای اخلاقی و همه حقوق مدنی تماماً بیانگر حدود و افتراق و تفکیک مرز بین انسانهاست که انسانها را ملزم به رعایت وظیفه و مسئولیت می کند .

به تجربه شاهدیم که دزدی و هیزی و خیانت و خشونت تماماً ازمحصولات فقدان غیرت و عفت در زناشویی است .

و اینکه چرا افراد متعهّد در هر سازمان و تشکیلاتی از اعتبار بیشتری برخوردارند و قانونمند ترند .

آن محبت ویژه ای که منجر به قرارداد زناشویی می شود فقط بواسطۀ غیرت مرد و عفت زن قابل اثبات است .

غیرت محصول خویشیّت نسبت بخود و مسئولیت نسبت به همسر است و دژ محکمی است که از ارزشهای فطری دفاع میکند پس بی غیرتی عین بی هویتی است . بی غیرتی و کفر دو صفت همسو و علت و معلول یکدیگرند .

مردان بی غیرت مردانی بولهوس و هرزه هستند و لذا به زنان خود نیز آزادی روابط نامشروع می دهند تا دهانشان را ببندند این تجارت زناست که تحت عنوان آزادی و استقلال تقدیس می شود .

در حالیکه به تجربه نیز می دانیم زن به میزانی که دارای احساس امنیت و ضمانتِ معیشتی است می تواند در جامعه از اعتقادات و عزت خود بی هیچ نگرانی دفاع کند در غیر این صورت در همه جا مجبور به پذیرش ستم است .

ستم پذیری زن مدرن در جوامع سرمایه داری به دلیل فقدان امنیت معیشتی است که زن را تبدیل به شئ محض سکسی می کند .

پس آن آزادی که از بی غیرتی مرد بر می خیزد ضدّ آزادی زن است .

این آزادی که مرد به زنش اعطاء می کند تماماً برخاسته از نفرت و مکر و بی مسئولیتی او نسبت به زندگی است .


علی (ع) می فرماید « بی غیرتی مرد همان کفر اوست » و این عین واقعیت است . یک خانواده یا جامعۀ بی غیرت دارای هویتی ظالمانه و هرج و مرج طلبانه است و حکومتی دیکتاتور و خشن را بر خودش واجب میکند .

آنچه که زن را نسبت به محبت و مسئولیت مردش به یقین می رساند و به روحش احساس امنیت و لذا استقلال می بخشد مشاهده غیرت مرد است و دال بر تک همسری می باشد .

حتی حیواناتی که تشکیل خانواده می دهند در جهان طبیعت باهوش ترین و قدرتمندترین حیوانات هستند .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم – خودشناسی شرعی- فلسفه شریعت

موضوعات مرتبط : کتاب فریاد زن

ثبت ديدگاه