فرق تجلی و تناسخ

۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۱:۳۵:۱۷ +۰۰:۰۰۱۶ بهمن ۱۳۹۸|سؤال و جواب, معرفت نفس|112 Comments

فرق تجلی و تناسخ از دیدگاه استاد خانجانی

 

در حالیکه غرق در حیرت بودم و زبانم از شکر قاصر بود باز پرسیدم: سلام و رحمت

برتر خدا بر تو باد از لطفی که در حق این بنده نموده اید.

باز ھم سئوالی دارم و آن درباره فرق تجلی و تناسخ است که در بابش بسیار اندیشیده ام و

تمنا میکنم این تفاوت را آشکارتر بیان فرمائید!

و باز فرمود: بدان که تجلی و صلوة، اسم و رسم یک واقعه ھستند و آن وقوع ولایت در جان

طالبان و تشنگان و عاشقان ولایت است پس سراسر از اختیار و نیاز است ولی تناسخ

سراسر جبر و عذاب و تسخیرشدگی و سقوط است بواسطه عناصر و موجودات پست تر و

ویرانگر!

تجلی، افزاینده اختیار است و تناسخ نابود کننده آن!

تجلی، فرا رفتن و تعالی است و تناسخ سقوط و تباھی است.

تجلی، حشر و ھمزیستی است و تناسخ، تسخیرشدگی و نابودی اراده و آگاھی است.

تناسخ، حلول است و رسوخ و تجاوز و سرقت و تملک ُملک وجود آدمی است بواسطه اجنه

و شیاطین و نفوس جانوری! و این اوج عذاب الهی است که در قرآن ھم مذکور است که

خداوند برخی از کافران را بوزینه و سگ و خوک می سازد.

ولی تجلی و صلوة، از ولایت و محبت و رحمت و طلب و عشق به دوست است. تجلی از

جنس نور است و تناسخ از جنس ظلمت!

تناسخ موجب منسوخ شدن وجود است و تجلی موجب تعالی و ظهور آن!

تناسخ، ابطال وجود را آشکار می کند تجلی،حق وجود را!

آیا کافیست؟ گفتم: باز ھم شکر تو را و حمد خدای را! کافیست!

و سپس فرمود: تناسخ، تجلی شیطانی است

یعنی تجلی ضد تجلی است، تجلی دروغین است.

و این غایت عرفان ابلیسی است.

برگرفته از کتاب خضرنامه ص ۹
اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه