فلسفه ازدواج موقت (متعه)

۱۳۹۹-۲-۲۸ ۲۱:۵۵:۲۴ +۰۰:۰۰۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|15 Comments
فلسفه ازدواج موقت (خودشناسی شرعی) مقاله ۶ استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ ازدواج موقت (متعه) مقاله ۶ خودشناسی شرعی

شايد هيچيك از احكام شرع اسلامی تا اينقدر مستمسك تبليغات دشمنان اسلام نبوده كه مسئلۀ متعه يا ازدواج موقت بوده است و نيز مسئلۀ تعدّد همسر برای مردان .

و بنظر ميرسد كسی نيست كه از آنان بپرسد كه مسئله دوستی های بين جنس مخالف در فرهنگ غرب كه از اصول نهادينه شدۀ اين تمدن است پس معنايش چيست و فرقش چيست .

معنايش همانست ولی فرقش در حقّ بچه كشی در رحم است و رها كردن كودكان در خيابان و نيز رها كردن زن هر گاه كه دوست دختر لوندتری از راه رسيد .

در واقع فرق اين واقعه در حق و حقوق زن و فرزند است . يعنی آنچه كه دشمنان اسلام را برعليه اين نوع ازدواج به جنون انداخته دفاع اسلام از حقوق زن و فرزند است .

پس واضح است كه داعيان اصلی و پس پردۀ اين عداوت مردان بولهوس و بيرحم هستند كه اين زمزمه را به زنان احمق تلقين می كنند كه : «واويلا كه حق شما در اسلام ضايع می شود !» زيرا كودك نيز حق زن است زيرا مادريّت يك حق فطری و واجب برای زن است .

پس در فلسفۀ دوستی های غير متعهّد تماماً حقّ زن است كه نابود می شود كه مهمتر از همۀ اين حقوق ، همانا حق شرافت وعصمت وعزت اوست كه از بين می رود و از او يك كالای محض جنسی می سازد ، يك روسپی محترم! و احترامش از جانب مردان وحشی ، از بابت مجانی بودن آن است .

و نام اين روسپی گری مجانی هم بسيار مقّدس است : آزادی! زن تحت همين عنوان بود كه به اسارت ابدی بند تنبان مرد افتاد .

ازدواج موقت بهرحال ، خواه ناخواه يكی از محصولات اين تمدن مدرن است . اگر درعصر قديم فقط در مواردی بعنوان تنها راه حل بكار گرفته می شد امروزه تنها راه ادامۀ بقاست .

بسيار جای تأسف است كه كشور ما نيز تحت تأثير تبليغات حقوق بشری بالاخره نتوانست ازدواج موقت را رسميّت بخشد و تبديل به نهادی اجتماعی و مشروع سازد و لذا همين امر يكی از علل رشد فحشاء و فساد شده است و بصورت امری قاچاق عمل می شود و بدينگونه غرب توانست اين شقاوت را به ما هم تحميل كند و ما هم پذيرفتيم تا مبادا كه نام ما در جرگۀ غير متمدنها و وحشی ها به ثبت برسد و برعليه ما قطعنامه صادر شود .

يعنی اين تهاجم فرهنگی را پذيرفتيم و در حال نهادينه كردنش هستيم تا از قافلۀ تمدن غرب عقب نباشيم .

تجربه نشان می دهد كه اكثريت قريب به اتفاق ازدواجهای موقت ، تبديل به ازدواج دائم می شود بشرطی كه قاچاق محسوب نگردد و رسميت حقوقی وعرفی داشته باشد .

فرق باطنی متعه از دوستی های فاسقانه ، در نام خدا و حضور او بعنوان شاهد است . حذف اين نام موجب تباهی وغايت تيره بختی بشر و مخصوصاً زن گرديده است : ازدواج خدائی وغير خدائی !
کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه شریعت اثر استاد علی اکبر خانجانی

آثاری دیگر از استاد خانجانی : کتاب اینست انسانکتاب گزارش آخرین وضعیت بشری

ثبت ديدگاه