فلسفه تنهائی آدم

۱۳۹۹-۷-۲ ۲۰:۳۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲ مهر ۱۳۹۹|عمومی, گزیده ای از آثار, گفتاری از استاد|77 Comments
فلسفه تنهائی آدم
استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه تنهایی آدم از کتاب حق بودن اثر استاد علی اکبر خانجانی


۱ -آدمي سه قلمرو وجودي دارد : در خویش ، در غیر خویش و تردد بین غیر و خویش .
كامل در خویش ھمان عارف واصل است .
كامل مقیم در غیر خویش ھمان عاشق واصل است .
و مردد بین غیر و خویش در اشدش ھمان شاعر است .
۹۲ -عارفان در ھوشیاري كاملند ، عاشقان در مستي و مدھوشي و شاعران بین ھوشیاري و مستي سرگردانند .
ومابقي مردمان در طیف ھایي ضعیف از این سه وضع بسر مي برند .
۹۳ -عارفان مسرورند و سالم و پاك . چون در خویشند ودرخانه خدا .
عاشقان ، بیمارند و اندوھگین . چون در خانه غیر بسر مي برند .
و شاعران بولهوس ھستند و دربدر . چون بین خویش و غیر در ترددند و آواره .
۹۴ -و اما انگشت شماري نیز ھستند كه عارفند و عاشق و شاعر . كه ھمه جائي اند و ھیچ جائي و قلندر لامكان و بي زمان . و چون بت عیار ھر لحظه به شكلي درآیند و دل برند و روند .
گاه مي رقصند و گاه مي گریند و گاه در سجود و گاه كفر گوي . اینان خضر ھاي دوران ھستند :
سلمانها ، بایزید ھا و شمس ھا و حلاج ھا .
گاه یگانه اند و گاه بیگانه . گاه خویش و گاه دیوانه .
گاه عاشق و گاه فرزانه. گاه قدیس و گاه مقیم میخانه .
گاه در غارند و گاه بردار . گاه رسولند و گاه بیعار .
گاه طبیب و گاه بیمار . گاه پیر و گاه كودك شیر خوار .
و این منم .

سخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت اولسخنرانی استاد درباره آخرالزمان قسمت دوم

مقاله تعریف آخرالزمانکتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه