فلسفه حجاب

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۱۲:۰۲ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|بدون ديدگاه

فلسفه حجاب

حجب و حیا و حجاب اصل اول و محور دین محمد (ص) است و البته امری مربوط به مؤمنان است و نه مسلمانان موروثی و صرفاً ادعائی که دین هنوز در آنها امری قلبی ( ایمانی) نشده است.  

سایر احکام شریعت از جمله نماز هم فقط مختص مؤمنان است همانطور که در ده ها آیات قرآنی فقط مؤمنان را مخاطب ساخته است و نه مسلمین را.  

این حجاب همچون نماز به طور طبیعی و مختارانه و بلکه مشتاقانه از وجود مؤمنان تراوش می کند و همچون میوه های دین قلبی است وگرنه موجب نفاق و ریاکاری و اکراه و ستم و بیزاری از دین می شود.  

همانطور که در خانواده ها و جوامعی که این امور به صورت اکراه و اجبار القاء می گردد فسادها و فتنه هائی عظیم رخ می دهد و نفاق پدید می آورد که بدترین کفرهاست. 

کتاب فلسفه وجودی مرد ص ۶۳

استاد علی اکبر خانجانی 

 

ثبت ديدگاه