فلسفه لباس

۱۳۹۹-۲-۲ ۰۷:۰۲:۰۷ +۰۰:۰۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|128 Comments
فلسفه لباس (خودشناسی شرعی) مقاله ۲ استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ لباس (خودشناسی شرعی) مقاله ۲

فلسفۀ لباس همان فلسفۀ پوشانیدن عریانی بدن و در معنای وسیعتر همان فلسفۀ کلّی حجاب برای مرد و زن است .

در قرآن می خوانیم که آدم وحوا با خروج از بهشت پوشش را آغاز نمودند که نخستین لباس، برگ درختان بود که عورت را می پوشاند .

آنچه که عامل خروج آنها از بهشت شد زشت دیدن عورت بود لذا اولین جایی از بدن که پوشیده شد عورت بود .

گویی تا قبل از وسوسۀ ابلیس ، عورت زشت دیده نمی شد و همچون سایر اعضای بدن بود .

پس واضح است که زشت دیده شدن عورت که سرآغاز خروج از بهشت و لباس پوشیدن است همان سرآغاز شهوت جنسی است .
پس ادامۀ پوشش از عورت به سایر اعضای بدن همانا استمرار مخفی داشتن شهوت و شهوت انگیزی است .

پوشش از پایین تنه آغاز شد و نهایتاً به سر رسید .

پس فلسفۀ لباس در آغازش ربطی به سرما و گرما نداشته و تماماً مربوط به شهوت جنسی بوده است و روشی برای کنترل این شهوت .

پس لباس از پایین تنه آغاز و به سر و صورت رسید و نهایتاً در انسانهای مخلص تمام صورت را هم فرا گرفت که در لباس روحانیون همۀ مذاهب کمابیش شاهدیم .

در مذاهبی هم که سر و صورت پوشیده نمی شود یا موهای سر را تیغ می زدند مثل برهمن های بودایی و یا صورت خود را رنگ می کردند و همچون ماسک در می آوردند مثل کاهنان آفریقایی یا سرخپوستان آمریکایی .

که جملگی اشکالی از لباس به معنای حجاب محسوب می شوند.


بنابراین به عقل و تجربه می توان درک نمود که اولین عضوی از بدن که شهوانی شد عورت بود و سپس این شهوت به سایر اعضا سرایت نمود و کلّ بدن را به آتش کشید . لذا لباس به مانند خاکستری بروی این آتش است که سایرین را نسوزاند . و مسلماً این آتش بواسطۀ نگاه در می گیرد و لذا حجاب نگاه برای مردان اصل حجاب و مهمترین عامل پیشگیری از آتش گرفتن است .


به نظر می رسد که ابلیس در بهشت آنچه را که به حوا و از طریق او به آدم القا نمود همان آتش شهوت بود که جرقّه ای از آتش دوزخ است که موجب عداوت بین آدم و حوا گردید و خداوند فرمود : « از بهشت من خارج شوید که زین پس دشمن همدیگرید! »


پس درک می کنیم که عداوت بشری از جنس شهوت جنسی است که مولّد دوزخ می باشد .

و لباس و حجاب برای زن و نگاه نکردن برای مرد حداقل پیشگیری و مصونیّت در قبال آتش دوزخ میباشد که عداوت انگیز است .


پس امری حیاتی تر از لباس و حجاب و عفّت نگاه برای بشر در طول تاریخ نبوده است و خاصّه امروزه که این امر مبدّل به امری اضطراری شده زیرا عدم رعایت آن نسل بشر را بسوی نابودی می برد .


پس لباس ، شعبه ای از فلسفۀ زیبایی نیست بلکه مهمترین عامل پیشگیری از عداوت و جنگ می باشد و مهمترین عامل دوری از آتش دوزخ است .
کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه شریعت اثر استاد علی اکبر خانجانی

آثاری دیگر از استاد خانجانی : کتاب اینست انسانکتاب گزارش آخرین وضعیت بشری

ثبت ديدگاه