فلسفه مرگ و زندگی

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۰:۲۷:۲۸ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|81 Comments

ای فرزند آدم و حوا!

پایان ھمه امور دنیای تو به مرگ میرسد. پس ببین که با مرگ چه چیزی از تو باقی می ماند.

پس چرا حیات خود را صرف اموری می کنی که به نابودی میرسد.

برای زیستن چیزی پیدا کن که با مرگت نابود نشود و از مرگ نیز بگذرد و برایت باقی بماند.

برای زندگی خود چیزی بیاب که ھرگز نمیرد. حتی نام نیک تو نیز مربوط به مردم است که با مرگ نسل ھا، می میرد.

فقط منم که نمی میرم پس مرا در خود بیاب تا باقی بمانی.

کتاب جانشین خدا ص ۲۷

استاد علی اکبر خانجانی

 

ثبت ديدگاه