فلسفه مقام خلافت اللهی انسان

۱۳۹۹-۶-۱۱ ۲۱:۳۲:۰۸ +۰۰:۰۰۱۱ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
فلسفه مقام خلافت اللهی انسان (خودشناسی قرآنی) مقاله ۷- استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ مقام خلافت اللّهی انسان (خودشناسی قرآنی) مقاله ۷

بسیاری بر این باورند که اگر انسان جانشین خداست پس بایستی همه صفات او را هم داشته باشد یعنی بتواند از عدم بوجود آورد و هر کاری که اراده کند انجام دهد . این تصوّر و احساس کافرانۀ انسان نسبت به خود و خداوند است .

زیرا انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ که از مظاهر کمال انسان بوده و بیش از هر کسی ظرف تحقّق مقام خلافت اللهی انسان بوده اند نه تنها چنین صفاتی نداشته که به لحاظ دنیوی بظاهر ضعیفترین افراد بشری بوده اند همانطور که خداوند هم در کتابش فرموده که از مستضعفترین انسانها برای خودش خلیفه برمی گزیند و وارث زمین می کند . درحالیکه این انسانها از مادۀ زمین کمترین چیزی به ارث نمی برند و نمی گذارند .

کلّ جهانِ هستی خلیفۀ خداست . کلّ کائنات و جهان طبیعت جانشین صفات اوست ولی انسان جانشین ذات وحدانی اوست یعنی جانشین خودِ خودِ او همانگونه که در عرصۀ قبل از خلقت جهان بوده است . در واقع انسان مظهر هوی اوست و بایستی این هو را در خودش جستجو کند و به آن برسد و در آن قرار گیرد تا ارادۀ خدا دربارۀ انسان تحقّق یابد .

و این معنا و مقام در سورۀ توحید بیان شده است : یگانگی ، بی نیازی ، بی علت و معلول بودن و بی تائی .

خداخواهی در خویشتن همانا هوخواهی و بی تائی است نه صفات پرستی . بهمین دلیل علی (ع) پرستش خدا بواسطۀ صفات را شرک نامیده است .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم _ فلسفه قرآنی_ خودشناسی قرآنی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب ذکر _کتاب مبانی هستی شناسی قرانی

ثبت ديدگاه